מוסמך במחשבה הביולוגית

מבוא1

האוניברסיטה הפתוחה מציעה תכנית לימודים ייחודית לתואר שני (‏M.A.‎)‏ במחשבה הביולוגית, המשלבת בין מושגים ורעיונות מתוך מדעי החיים עצמם, לבין תפיסות וגישות פילוסופיות חוץ-ביולוגיות. התכנית בוחנת את המהות, המבנה וההנחות של הביולוגיה, ואת ההשלכות של מדעי החיים על ענפי ידע אחרים, על הסביבה, על החברה ועל האדם.

תנאי קבלה

בתחילתה של כל שנה אקדמית נפתח מחזור לימודים חדש.

לתכנית יתקבלו בעלי תואר ראשון ‏לאחר השלמות מתאימות במידת הצורך. יש להגיש למרשם טופס בקשה ללימודים בתכנית המחשבה הביולוגית. לפני הגשת הבקשה מומלץ לפנות לצוות התכנית לקבלת ייעוץ ראשוני‎‏.

ועדת קבלה תטפל בפניות ותזמין את המועמדים לריאיון אישי. הודעות יישלחו למועמדים בדבר קבלתם ללימודים, ובדבר קורסי ההשלמה הספציפיים שעליהם ללמוד. את ההשלמות יש לסיים לפני תחילת הלימודים.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת 9 קורסי חובה. בשנה הראשונה נלמדים חמישה קורסי חובה, בשנה השנייה נלמדים ארבעה קורסי חובה. בנוסף לומדים קורס בחירה אחד במהלך השנה השנייה או השלישית.

חומר הלימוד בכל אחד מקורסי החובה כולל חוברת הקדמה, מקראות וספרים בהשאלה. בכל קורס חובה מתקיימים שניים או שלושה מפגשים (‏בשעות אחר הצהריים או הערב‎)‏ בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. הלימודים בארבעת הסמסטרים הראשונים כוללים גם סדנאות וימי עיון. חלק נכבד מהדיונים נעשה באמצעות תקשוב. בנוסף, הסטודנטים חייבים להגיש שתי עבודות סמינריוניות ולכתוב עבודה מסכמת או תזה. בשנה שלאחר סיום לימוד הקורסים, ייערך סמינר מוסמכים לצורך מעקב אחר כתיבת העבודות, לסיוע בכתיבתן ולשמיעת הרצאות מפי מומחים או מפי סטודנטים שכבר הגישו עבודות סמינריוניות או עבודות מסכמות.

משך זמן הלימודים

את לימוד קורסי החובה ניתן להשלים תוך שנתיים, שאחריהן יש ללמוד קורס בחירה אחד ולהשלים את כתיבת העבודות.

זכאות לתואר וציון התואר

סטודנטים בתכנית המחשבה הביולוגית שיכתבו עבודה מסכמת, יצברו לפחות 50 נ"ז לפי החלוקה הזאת:

עשרה קורסים (‏תשעה קורסי חובה וקורס בחירה אחד‎)‏ – לפחות 30 נ"ז;

שתי עבודות סמינריוניות – 10 נ"ז;

עבודה מסכמת וסמינר מוסמכים – 10 נ"ז.

סטודנטים מצטיינים בתכנית שיכתבו תזה, יצברו לפחות 40 נ"ז לפי החלוקה הזאת:

עשרה קורסים (‏תשעה קורסי חובה וקורס בחירה אחד‎)‏ – לפחות 30 נ"ז;

שתי עבודות סמינריוניות – 10 נ"ז.

משקל הציון של העבודה המסכמת יהיה 20% ומשקל ציון התזה יהיה 50% בחישוב הציון הסופי.

תיאורי הקורסים של התכנית מופיעים בקטלוג הקורסים באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה.

צוות התכנית

ראשת התכנית:

ד"ר נורית קירש (‏09-7781758‎)‏ nuritki@openu.ac.il

יועצות:

ד"ר אראלה טהרלב בן שחר (‏09-7781766‎)‏ erelabs@openu.ac.il

ד"ר בתיה זלינגר (‏‏09-7781136‎‎‎)‏‏‏ batyaz@openu.ac.il

ד"ר שני כהן-ענבר (‏09-7781552‎)‏ shaniin@openu.ac.il

ד"ר שרה שורץ ‏ (‏‏02-6773328‎‎‎)‏ ‏‏sarasc@openu.ac.il


1

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.