ידיעון תשפ"ד

מוסמך ‏M.A.‎ במחשבה ביולוגית

מבוא [424]

האוניברסיטה הפתוחה מציעה תכנית לימודים ייחודית לתואר שני (‏M.A.‎)‏ במחשבה הביולוגית, המשלבת בין מושגים ורעיונות מתוך מדעי החיים עצמם, לבין תפיסות וגישות פילוסופיות חוץ-ביולוגיות. התכנית בוחנת את המהות, המבנה וההנחות של הביולוגיה, ואת ההשלכות של מדעי החיים על ענפי ידע אחרים, על הסביבה, על החברה ועל האדם.

תנאי קבלה

בתחילתה של כל שנה אקדמית נפתח מחזור לימודים חדש.

לתכנית יתקבלו בעלות ובעלי תואר ראשון ‏לאחר השלמות מתאימות במידת הצורך. יש להגיש למרשם טופס בקשה ללימודים בתכנית המחשבה הביולוגית. לפני הגשת הבקשה מומלץ לפנות לצוות התכנית לקבלת ייעוץ ראשוני‎‏.

ועדת קבלה תטפל בפניות ותזמין כל מועמד/ת לריאיון אישי. לאחר הראיון תישלח הודעה בדבר קבלה ללימודים, ובדבר קורסי ההשלמה הספציפיים הנדרשים. את ההשלמות יש לסיים לפני תחילת הלימודים.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת 6 קורסי חובה ו-4 קורסי בחירה, אחד מקורסי הבחירה יוכל להילמד מחוץ לתכנית, בתיאום עם סגל התכנית.

חומר הלימוד בכל אחד מקורסי התכנית כולל חוברת הקדמה, מקראות וספרים בהשאלה. בכל קורס חובה מתקיימים שני מפגשים בלבד בנוכחות חובה (‏בשעות אחר הצהריים המאוחרות‎)‏, בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובנוסף יש גם מפגשים מקוונים שההשתתפות בהם היא רשות. הלימודים בשנתיים הראשונות כוללים גם השתתפות בימי עיון. בנוסף, על כל סטודנט/ית להגיש שתי עבודות סמינריוניות ולכתוב עבודה מסכמת או תזה.

משך זמן הלימודים

את לימוד הקורסים מומלץ להשלים תוך שנתיים, אך יש גם אפשרות ללמוד בקצב איטי יותר ולסיימם במהלך שלוש שנים או יותר.

בנוסף ללימוד הקורסים יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ועבודה מסכמת או תזה.

את כל החובות לתואר אפשר לסיים תוך שלוש שנים, ואין למשוך אותן מעבר לשבע שנים ממועד התחלת לימודי קורסי ה- M.A .

זכאות לתואר וציון התואר

סטודנטיות/ים בתכנית המחשבה הביולוגית שיכתבו עבודה מסכמת , יצברו לפחות 46 נ"ז לפי החלוקה הזאת:

  • עשרה קורסים- לפחות 30 נ"ז;

  • שתי עבודות סמינריוניות - 10 נ"ז;

  • עבודה מסכמת[3009] (כתיבת העבודה מלווה במפגשים קבוצתיים)- 6 נ"ז.

לסטודנט/ית מצטיין/נת בתכנית שכתב/ה תזה, ייצברו לפחות 52 נ"ז לפי החלוקה הזאת:

עשרה קורסים- לפחות 30 נ"ז;

שתי עבודות סמינריוניות - 10 נ"ז

עבודת תזה [3008]- 12 נ"ז

משקל הציון של העבודה המסכמת יהיה 20% ומשקל ציון התזה יהיה 50% בחישוב הציון הסופי.

תיאורי הקורסים של התכנית מופיעים בקטלוג הקורסים באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה.

צוות התכנית

להלן קישור לסגל התוכנית לתואר שני במחשבה ביולוגית:

https://academic.openu.ac.il/natural_sciences/biothought/pages/staff.aspx

הערות

424

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

3009

החל מאוקטובר 2023 העבודה המסכמת מקנה 6 נ"ז. אין שינוי בדרישות העבודה המסכמת או במשקלה בציון הסופי לתואר. כמו כן, אין שינוי בשאר הדרישות לתואר, ויש להשלים קורסים ועבודות בהתאם למפורט בתכנית.

3008

החל מאוקטובר 2023 עבודת תזה מקנה 12 נ"ז. אין שינוי בדרישות עבודת התזה או במשקלה בציון הסופי לתואר. כמו כן, אין שינוי בשאר הדרישות לתואר, ויש להשלים קורסים ועבודות בהתאם למפורט בתכנית.