ידיעון תשפ"ה

חוג בפילוסופיה לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 68 נ"ז ומתוכן לפחות 14 נ"ז מתקדמות ו-12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות

קורס
רמה
נ''ז
(i) לימודי יסוד: חובה - 28 נ"ז

(ii) תולדות הפילוסופיה במאה העשרים: 4 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים:(iii) מבואות תחומיים: 12-10 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים - 6 נ"ז:אחד מן הקורסים הבאים, או קורס נוסף מהקורסים בסעיפים (ii) ו-(iii) - 6-4 נ"ז:


(iv) קורסי בחירה מתקדמים: לפחות 14 נ"ז [2042,3064]דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בפילוסופיה.[110]

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

הערות לשילוב החוג בפילוסופיה עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר באמנויות ובפילוסופיה

חובה ללמוד את הקורס מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏. הקורס ייחשב במסגרת החטיבה הרב-תחומית בתרבות ובאמנויות בחוג באמנויות או במסגרת המבואות התחומיים בחוג בפילוסופיה, אך לא בשניהם.

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובפילוסופיה

חובה ללמוד במסגרת דרישת סעיף (ii) של החוג במתמטיקה, את הקורס תורת הקבוצות (20281). כמו כן, במסגרת הדרישה לקורס נוסף במתמטיקה, בסעיף (v) בחוג במתמטיקה, חובה ללמוד את הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472, 4 נ"ז).

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובהיסטוריה

חובה ללמוד את הקורס חשיבה היסטורית (פרקים בפילוסופיה של היסטוריה) (10337) וכן חובה לכתוב בו עבודה סמינריונית. הקורס ייחשב במסגרת הקורסים המתקדמים בחוג בפילוסופיה או במסגרת הקורסים המתקדמים בחוג בהיסטוריה (למי שלמד את הקורס לפני סמסטר א2021) אך לא בשניהם.

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

הקורס מבוא למחשבה מדינית (10611) הוא חובה בחוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובחירה בחוג בפילוסופיה במסגרת הדרישות למבואות תחומיים (iii). בתכנית זו ייחשב הקורס במסגרת החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובסעיף המבואות התחומיים (iii) בחוג בפילוסופיה יש לצבור רק 6 נ"ז באחד משני הקורסים הראשונים. לפיכך, יש לצבור בלימודי פילוסופיה פחות 4 נ"ז.

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדעי החיים

חובה ללמוד במבואות התחומיים בחוג בפילוסופיה את הקורס פילוסופיה של המדע (20202).

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה

הקורס פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (10679) הוא חובה בחוג במדעי הקוגניציה ובחירה בחוג בפילוסופיה. לימוד הקורס מקנה נקודות זכות במסגרת החוג במדעי הקוגניציה ועונה על הדרישה ללמוד את אחד משני הקורסים הראשונים במבואות התחומיים של החוג בפילוסופיה. לפיכך, יש לצבור במבואות התחומיים של החוג בפילוסופיה 6-4 נ"ז במקום 12-10 נ"ז, ובחוג כולו פחות 6 נ"ז.

חובה לכלול את הקורס פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (10942) במסגרת קורסי הבחירה של אחד משני החוגים.

כמו כן, הקורס מבוא ללוגיקה (10703) הוא קורס חובה בשני החוגים. בתכנית זו מקנה הקורס נקודות זכות במסגרת החוג בפילוסופיה. לפיכך, יש לצבור בחוג במדעי הקוגניציה פחות 6 נ"ז.

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובפילוסופיה

חובה ללמוד במבואות התחומיים בחוג בפילוסופיה את הקורס פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (10679).

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1717

הקורס בפיתוח

2042

לסטודנטים שלמדו את הקורס  דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (10555), לפני סמסטר א2022, הקורס ייחשב במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה המתקדמים בפילוסופיה.  

3064

סטודנטים שלמדו את הקורס סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג  (10977) שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

109

ההרשמה לסמינר מותנית בקבלת הזמנה להשתתף בו. ניתן ללמוד שניים מתוך שלושת הסמינרים סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (10952)סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (10967)סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (10977), בתנאי שבכל פעם יילמד הקורס בנושא שונה.

110

על כל עבודה סמינריוניות בפילוסופיה להיכתב בתחום שבו נלמדו לפחות שני קורסים מלבד הקורס שבו נכתבת העבודה, בהתאם לאישור יועצ/ת התכנית. לכן על הסטודנטים להיוועץ ביועצ/ת התכנית בעת בחירת קורסים מתקדמים. תנאי להגשת כל עבודה סמינריונית הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה (‏דהיינו השתתפות במפגש אחד לכל עבודה)‏. על הסטודנטים להרשם להשתתפות בכל מפגש אצל אחראי המפגשים במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה, ומדעי היהדות (ד"ר רמי ישראל, ramiis@openu.ac.il) מייד לאחר אישור נושא העבודה, ולהשתתף במפגש במהלך כתיבת העבודה,  בשלב שבו יוכלו ליישם בעבודה את ההערות שיושמעו במפגש.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים