ידיעון תשפ"ד

חוג בפסיכולוגיה לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 71 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית [2805]

לימודי תשתית: חובה - 17 נ"ז [537]

לימודי פסיכולוגיה: 54 נ"ז

חובה - 36 נ"ז [538]

בחירה - 12 נ"ז מתקדמות [540,539,2805]

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אמפירית אחת בפסיכולוגיה.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


הערות לשילוב החוג בפסיכולוגיה עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובכלכלה

אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (10352) במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (10522) במסגרת החוג בכלכלה, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובניהול

אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (10352) במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (10522) במסגרת החוג בניהול, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

אפשר לבחור את הקורס פסיכולוגיה של משא ומתן (10973) במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס דינמיקה של משא ומתן (10526) במסגרת החוג בניהול, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובפילוסופיה

חובה ללמוד במבואות התחומיים בחוג בפילוסופיה את הקורס פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (10679).

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

הקורסים פסיכולוגיה פיזיולוגית (10615) ופסיכולוגיה קוגניטיבית (10264) הנלמדים בחוג בפסיכולוגיה, פוטרים מלימוד קורסים אלה בחוג במדעי הקוגניציה. לפיכך, יש לצבור בחוג במדעי הקוגניציה פחות 12 נ"ז.

סטודנטים שבוחרים לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית בקורס מוח וקוגניציה יוכלו לבחור בתכנית החוג לפסיכולוגיה בין עבודה סמינריונית אמפירית לעבודה סמנריונית עיונית.

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובתקשורת

סטודנטים שלמדו את הקורס עמדות ושכנוע (10361), שאינו  מוצע עוד, במסגרת 12 נ"ז המתקדמות הנדרשות בחוג בפסיכולוגיה, יהיו פטורים מלימוד קורס החובה תקשורת פוליטית בעידן דיגיטלי (10716) בחוג בתקשורת. לפיכך, יש לצבור בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות. אפשר ללמוד את הקורס תקשורת פוליטית בעידן דיגיטלי (10716) במסגרת לימודי הבחירה בחוג בתקשורת.

הקורס עמדות ושכנוע (10361) נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2014. החל מסמסטר ב2014, מי שילמדו את הקורס המתקדם פסיכולוגיה בין-תרבותית (10557) או את הקורס המתקדם הזדהות עם קבוצות (10575) במסגרת החוג בפסיכולוגיה, יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בבחירה בחוג בתקשורת. לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז (כולן מתקדמות) במקום 18 נ"ז, וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.


הערות

2805

החל מסמסטר 2025א יחול שינוי בתכנית הלימודים. הקורסים המתקדמים יחולקו לאשכולות, וצריך יהיה ללמוד את 12 נ"ז המתקדמות, בקורסים שאינם מאותו אשכול.

(אפשר לבחור שני קורסים משני אשכולות שונים או את הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה (10524) וקורס נוסף מאחד האשכולות).

השינוי לא יחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2025א וסיימו בהצלחה לפחות קורס מתקדם אחד בפסיכולוגיה עד סמסטר 2024ב (כולל).

537

מי שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (10686) עד סמסטר ג2021 לא ידרשו לקורס רגרסיה וניתוח שונות (10286) ולקורס פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (10851). היקף לימודי התשתית יהיה 13 נ"ז ולימודי החובה בפסיכולוגיה  40 נ"ז (ובכללם הקורס מבחנים פסיכולוגיים 10252).

538

מי שלמד את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (10686) עד סמסטר ג2021 לא ידרש לקורס רגרסיה וניתוח שונות (10286) ולקורס פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (10851). היקף לימודי התשתית יהיה 13 נ"ז ולימודי החובה בפסיכולוגיה 40 נ"ז (ובכללם הקורס מבחנים פסיכולוגיים 10252).

540

מי שלמדו את הקורס עמדות ושכנוע (10361), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

539

החל מסמסטר 2021א הקורס התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (91410), לא נכלל במסגרת קורסי הבחירה . קורס זה לא הקנה נ"ז.

541

במסגרת לימודים לתואר בפסיכולוגיה ובכלכלה אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (10352) במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (10522) במסגרת החוג בכלכלה, איך אין ללמוד את שני הקורסים.

542

או הקורס קשב חזותי (10525), שאינו מוצע עוד. 

543

או הקורס פסיכולוגיה של השואה (10920), שאינו מוצע עוד.

544

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (10935), שאינו מוצע עוד. 

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2525

או הקורס סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (10983‎)‏. ההרשמה לקורס מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים