ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ בפסיכולוגיה

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - 17 נ"ז [1552]

ב - לימודי פסיכולוגיה: חובה ובחירה - 67 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 46 נ"ז


בחירה - לפחות 21 נ"ז [ 1553,2344 , ובהן לפחות 18 מתקדמות
קורסים רגילים:
קורסים מתקדמים- לפחות 18 נ"ז, קורס אחד מכל אשכול [3312]
אשכול א':

אשכול ב':

אשכול ג':

אשכול ד': [3313]

ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ד - בחירה חופשית: לפחות 24 נ"ז [1552]

במסגרת לימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים. את יתר הנקודות ניתן להשלים מנקודות זכות הנצברות מקורסים בפסיכולוגיה או בכל דיסציפלינה אחרת. אם נצברו נקודות זכות עודפות במסגרת לימודי הבחירה בפסיכולוגיה, הן ייחשבו כחלק מלימודי הבחירה החופשית.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1552

מי שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (10686) עד סמסטר ג2021 לא ידרש לקורס רגרסיה וניתוח שונות (10286) ולקורס פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (10851). היקף לימודי התשתית יהיה 13 נ"ז ולימודי הבחירה החופשית 28 נ"ז.

3308

או הקורס סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (10983‎)‏. ההרשמה לקורס מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

3065

קורס שנתי

2344

סטודנטים שלמדו את הקורס התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות‏ (10787), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

1555

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. סטודנטים שלמדו בעבר את הקורס התנסות מעשית בעבודה בפסיכולוגיה (91410) מנועים מללמוד קורס זה.

3312

החל מסמסטר 2025 א חל שינוי בתכנית הלימודים.
הקורסים המתקדמים חולקו לאשכולות, וצריך
ללמוד קורס אחד מכל אשכול (וכך להשלים את
דרישת 18 נ"ז מתקדמות).
השינוי לא חל על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני
סמסטר 2025 א וסיימו בהצלחה לפחות קורס
מתקדם אחד בפסיכולוגיה עד סמסטר 2024 ב
(כולל).

3313

אשכול ד' אינו אשכול חובה. סטודנט/ית שלמד/ה
את אחד מסמינרי המצטיינים נדרש/ת ללמוד שני
קורסים מתקדמים נוספים שאינם מאותו אשכול

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים