דוקטורט בחינוך: טכנולוגיות במערכות למידה​

תוכנית הדוקטורט בחינוך: טכנולוגיות במערכות למידה נועדה לאפשר לקבוצה נבחרת של מועמדות ומועמדים בעלי כישורים גבוהים לפתח מיומנויות מחקר וכתיבה מדעית עצמאית ברמה האקדמית הגבוהה ביותר. 

תוכנית הדוקטורט מכוונת לאנשי ולנשות אקדמיה ולאנשי ולנשות מקצוע מהשורה הראשונה, ותעזור לבסס מנהיגות אינטלקטואלית שתסייע לחברה הישראלית ולקהילה הגלובלית לנצל בצורה מיטבית את ההזדמנויות של למידה מקוונת ולהתמודד עם אתגריה.

בבסיס התוכנית עומדת קבוצה רחבה ומגוונת של חברי וחברות סגל אקדמי, שלהם הישגי מחקר מרשימים וניסיון רב בהנחיית תלמידי ותלמידות מחקר. כמו כן, התוכנית תתבסס על תשתיות המחקר והפיתוח הקיימות באו"פ בתחומים הרלוונטיים.


תנאי הקבלה לתוכנית

התוכנית פתוחה למועמדים/ות שממוצע לימודי התואר השני שלהם הוא 85 ומעלה וציון התזה בתואר השני 90 ומעלה. לא ניתן להתקבל לתוכנית עם תואר ללא תזה, או להשלים תזה במסגרת התוכנית. 

מועמדים/ות שאינם מתחום טכנולוגיות למידה עשויים להידרש ללימודי השלמה שייקבעו על ידי ועדת הדוקטורט התחומית. ראו פירוט בלשונית מהלך התוכנית.

 

הגשת מ​ועמדות

שימו לב:

למי שנרשמו לסמסטר ב' 2024 מועד הגשת הצהרת הכוונות הוא עד 30 בינואר 2024.

המועדים המצוינים להלן מתייחסים להגשת מועמדות לסמסטר א' 2025 שעתיד להיפתח ב-29 באוקטובר 2024.

הגשת המועמדות תיערך בשני שלבים:

א. הגשה ראשונית ושליחת מסמכים

 • ​יש להגיש מועמדות באופן מקוון באתר החל מה-11.12.2023.
 • יש לשלם דמי רישום על פי ההנחיות המופיעות בתהליך ההרשמה. ראו הסבר לגבי דמי רישום בסעיף תשלומים אחרים. תשלום זה אינו מוחזר בשום מקרה.
 • יש להעביר את התעודות והמסמכים המפורטים מטה אל מרכז ההישגים הלימודיים בכתובת: [email protected].

יש להשלים את הגשת המועמדות והגשת המסמכים עד לתאריך 16.5.2024.

המסמכים הנדרשים:

 • תעודות גמר וגיליונות ציונים של התואר הראשון, התואר השני, לימודי תעודה אם יש. שימו לב כי יש להגיש תעודות וגיליונות ציונים מקוריים – כלומר, יש לבקש מהמוסד שבו למדתן.ם להעביר את המסמכים חתומים דיגיטלית ישירות לכתובת המייל: [email protected].
 • קובץ עבודת התזה.
 • מסמך קורות חיים הכולל בין היתר פירוט על תוצרי מחקר, ככל שישנם כאלה: הצגות בכנסים, רשימה של מאמרים אקדמיים ופרקים שפורסמו בספרים מדעיים + קישור לפרסום או פרסום כקובץ, הגשות/קבלת מענקי מחקר + פרטים על המענק ושמות השותפים, עבודה כעוזרי מחקר וכו'. 
 • שתי המלצות אקדמיות, לפחות אחת מהן ממנחה התזה. ניתן (אך לא חובה) להגיש המלצה אחת מגורם מקצועי (בנוסף לשתי ההמלצות האקדמיות) שיכולה להעיד על מומחיות רלוונטית לתכנית. יש לבקש מהממליצים/ות להעביר את ההמלצות ישירות לכתובת המייל [email protected].
 • צ'ק-ליסט הכולל את כל הפריטים הנ"ל​ – יש לסמן שהוגשו ולחתום עליו.​

אישור על קבלת המסמכים ועל תקינותם יישלח למגישים תוך שבועיים ממועד ההגשה. ניתן לפנות לבירורים אל מוקד המתעניינים בטלפון 3500*, שלוחה 2.


ב. איתור מדריך/ה וכתיבת הצהרת כוונות

מועמדים/ות שיקבלו אישור על הגשת המסמכים, על תקינותם ועל עמידה בתנאי הסף יתבקשו לחפש מדריך/ה ולתאם איתו/ה פגישה. במקרים של מחקר אינטר-דיסציפלינרי יידרשו שני מדריכים/ות – מתחום החינוך ומהתחום הנוסף.

פרטי הקשר של המדריכים/ות מופיעים בקישור הבא:

רשימת מדריכים/ות לדוקטורט >>

לאחר הפגישות יחליטו המדריכים/ות על המועמדים והמועמדות שעימם הם מעוניינים להתקדם לכתיבת הצהרת כוונות. מועמדים ומועמדות אלו יכתבו ויגישו הצהרת כוונות למחקר. היקף הצהרת הכוונות יהיה עד שני עמודים. ההצהרה תכלול רקע, בסיס תאורטי, שאלת מחקר, שיטת מחקר ותרומת המחקר. לאחר אישור הצהרת הכוונות על ידי המדריכ/ה, יש להגיש את המסמך למרכזת התוכנית לתואר שלישי, ד"ר שגית זילברברג, בכתובת: [email protected], עד לתאריך 31.7.2024, בצירוף טופס הסכמה להנחיה. 

תשובות לגבי קבלה לתוכנית לסמסטר א' 2025 יינתנו במהלך חודש אוגוסט 2024.

 

למידע נוסף

מוקד מתעניינים - תואר שני ושלישי

3500* או 09-7782222, שלוחה 2

ימים א-ה בין השעות 20:00-8:30
למעט בימים שבהם אין קבלת קהל באוניברסיטה כמפורט כאן.

[email protected]

 
 

מהלך התוכנית

משך התוכנית הוא חמש שנים, שיחולקו לשני שלבים.

שלב א' 

בשלב א', שיימשך עד שנה וחצי, יידרשו הסטודנטים/ות לסיים כתיבה של הצעת דוקטורט. ההצעה תוערך ע"י שני מומחים (מלבד המדריך/ה), לפחות אחד מהם ממוסד אקדמי אחר. לאחר אישור ההצעה על ידי המומחים ועל ידי הועדה התחומית, הסטודנט יוכל להמשיך לשלב ב'.

הנחיות להגשת הצעת מחקר לדוקטורט


קורסים

במסגת התכנית יידרשו הסטודנטים/יות ללמוד לפחות ארבעה קורסים. רשימת הקורסים תגובש על ידי הסטודנט/ית יחד עם המדריך/ה ותוגש לאישור ועדת הדוקטורט התחומית. 

רשימת הקורסים תכלול את שני קורסי החובה שלהלן ולפחות שני קורסים נוספים מתוך היצע הקורסים הרלוונטיים.

קורסי החובה בתוכנית:

 1. סמינר דוקטורנטים בחינוך: טכנולוגיות במערכות למידה‏ – קורס שנתי – 2 נ"ז לכל סמסטר, 4 נ"ז סה"כ. 

 2. סוגיות מתקדמות במחקר לתלמידי דוקטורט בחינוך – קורס סמסטריאלי – 4 נ"ז.

מומלץ ללמוד את הקורסים בשנה הראשונה. בכל מקרה, יש לסיים אותם תוך שנתיים ממועד הקבלה לשלב א' בתוכנית הדוקטורט.

על הלומדים יחולו החובות האקדמיות הנדרשות בקורסים הנלמדים. בחלק מהקורסים יתקיימו מפגשי הנחיה פרונטליים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.


שלב ב' 

שלב ב' יוקדש למחקר בהנחיית המדריך/ים ולכתיבת הדיסרטציה או אסופה של שלושה מאמרים. שלב זה יוכל להמשך עד תום חמש שנים ממועד הקבלה לשלב א' בתוכנית. הארכות של שנה יוכלו להנתן על ידי הוועדה המוסדית לפי שיקול דעתה.

במהלך שלב זה, סטודנטים/ות יידרשו לכתוב דיווח התקדמות שנתי שיאושר על ידי המדריך/ה ויוגש לוועדה התחומית. הוועדה התחומית תבחן את הדיווח ותעביר אותו עם המלצתה לוועדה המוסדית שתאשר אותו באופן סופי. אם יוחלט שלא היתה התקדמות מספקת במהלך השנה, הוועדה המוסדית תדון ותקבע יעדים להמשך. במקרים חריגים של אי התקדמות הוועדה המוסדית תוכל להחליט על הפסקת לימודיו של הסטודנט/ית.


לימודי השלמה

סטודנטים/ות שלא למדו תואר בחינוך ו/או טכנולוגיות למידה, יתקבלו לתכנית במעמד 'על תנאי'  ויידרשו ללמוד 3 - 4 קורסי השלמה מבין הקורסים הבאים: 
1 - 2 קורסים בחינוך כללי וכן 1 - 2 קורסים בטכנולוגיות, על פי החלטת הוועדה התחומית.


קורסים בחינוך כללי:

 • תאוריות למידה והוראה (14003)
 • מחקר כמותי בחינוך או מחקר איכותני בחינוך (14009 או 14031)


קורסים בטכנולוגיות:

 • טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה‏ (14027)
 • למידה וחינוך בחברת המידע (14016)‏


את לימודי ההשלמה יש לסיים תוך שנה לכל היותר.

על מנת להתקבל כסטודנט/ית מן המניין בתוכנית, יש לסיים את כל קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 90 לפחות (ולא פחות מ-80 בכל קורס).

הנחיות הרשמה ושכר לימוד לתואר שלישי לשנת הלימודים תשפ"ד

ניתן להירשם לקורסים לאחר קבלת הודעה על קבלה לתוכנית הלימודים לתואר שלישי. 

יש לשלוח טופס בקשת הרשמה מלא וחתום אל מרכז ההרשמה, בכתובת:  [email protected].

שכר לימוד לתואר שלישי

שכר הלימוד המלא לתואר שלישי לשנת הלימודים תשפ"ד הינו 15,423 ₪.

סטודנטים וסטודנטיות לתואר שלישי יידרשו לשלם בשנתיים הראשונות ללימודים שכר לימוד מצטבר מינימלי בגובה 80% משכר הלימוד המלא. בעבור כל אחד מארבעת הסמסטרים הראשונים ללימודים (לא כולל סמסטר קיץ), יש לשלם 20% משכר הלימוד המלא. החל מהסמסטר החמישי ועד לקבלת אישור הזכאות לתואר, יש לשלם עבור כל סמסטר 5% משכר הלימוד המלא. 


שכר לימוד ללימודי השלמה לתואר שלישי

סטודנטים וסטודנטיות שהתקבלו ללימודי השלמה לתואר השלישי, ישלמו שכר לימוד בגובה 25% משכר הלימוד המלא לכל שנה מלימודי ההשלמה או חלק ממנה, ללא תלות במספר הקורסים אליהם נרשמו. 

שכר הלימוד ללימודי ההשלמה אינו חלק משכר הלימוד לתואר שלישי.

תשלומים אחרים 

שכר הלימוד לתואר שלישי ושכר הלימוד ללימודי ההשלמה אינם כוללים תשלומים אחרים, כגון: דמי רישום, דמי אבטחה שנתיים, תשלום עבור תעודת סטודנט ודמי שירותי רווחה. תשלומים אלה מתווספים לשכר הלימוד, הסכומים לתשלום מפורטים בטבלה 3: תשלומים אחרים.

סטודנטים וסטודנטיות לתואר שלישי לא יחויבו בתשלומים הבאים: דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, דמי אבטחה בגין כל קורס, תוספת קיץ, תוספת חו"ל, תוספת עבור הנחיה מוגברת ודמי ארגון יציג.

אמצעי תשלום של שכר הלימוד

 • כרטיס אשראי: עד 5 תשלומים ללא ריבית, או בקרדיט 18-3 תשלומים.

 • שובר תשלום ממוחשב בבנק הדואר. יש לבצע את התשלום בסניפי בנק הדואר בלבד על ידי הצגת מספר הזהות של הנרשם. התשלום¬ יבוצע במזומן, או בהמחאה (במסגרת מגבלת החוק לצמצום השימוש במזומן).  

 • התחייבות של מקום העבודה או גורם מממן אחר (סטודנטים וסטודנטיות המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר, ישלמו שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המפורט לעיל).


שינויים בהרשמה

ניתן לבצע שינויים בהרשמה בכפוף לקבלת אישור מוועדת הדוקטורט התחומית ובהתאם למפורט להלן. יש להעביר פנייה בדוא"ל אל מרכזת התוכנית לתואר שלישי, ד"ר שגית זילברברג, בכתובת: [email protected]. התאריך שבו מתקבלת הבקשה בכתב בוועדת הדוקטורט התחומית, הוא המועד הקובע לגבי דמי הטיפול שייגבו.

 • שינויים בהרשמה לקורס (החלפת קורס, דחיית לימודים, החלפת קורס ודחייתו): ניתן לבצע שינוים בהרשמה ללא תשלום דמי טיפול ועלויות. 

 • ביטול הרשמה לקורס: ניתן לבטל הרשמה לקורס מהתכנית ללא תשלום דמי טיפול ועלויות. במקרה זה, לא יבוצע החזר כספי.

 • ביטול הרשמה לתוכנית: להלן תקופות הזכאות לביטול הרשמה לתכנית ופירוט דמי הטיפול והעלויות:

​מועד הביטול​דמי טיפול ועלויות
ממועד ההרשמה ועד תחילת הלימודים 10% משכר הלימוד 
בחודש הראשון לתחילת הלימודים20% משכר הלימוד
החל מהחודש השני לתחילת הלימודים ועד סוף הסמסטר הראשון50% משכר הלימוד
לאחר סיום הסמסטר הראשון ללימודים​ביטול הרשמה ללא החזר כספי
 • הקפאת לימודים: הקפאת לימודים מחייבת אישור של ועדת הדוקטורט המוסדית. יש להעביר פנייה בדוא"ל אל מרכזת התוכנית לתואר שלישי, ד"ר שגית זילברברג, בכתובת: [email protected]. במידה ויינתן אישור אקדמי חריג להקפאת הלימודים, לא ייגבו תשלומים בגין תקופת ההקפאה. שכר הלימוד ששולם לא יוחזר במהלך הקפאת הלימודים, אלא ישמר לזכותם של הסטודנטים עד תום ההקפאה.


הדגשים

 • הקבלה לתואר שלישי תקפה לסמסטר הגשת המועמדות. אין אפשרות לדחות את תחילת הלימודים. מועמדים ומועמדות שהתקבלו לתכנית ולא יירשמו ללימודים באותה שנה, יצטרכו להגיש מועמדות מחדש בשנה שלאחריה.

 • שכר הלימוד לתואר שלישי, לרבות לימודי ההשלמה, הינו קבוע ואינו תלוי בהיקף הלימודים, במספר הקורסים ו/או במספר שעות הלימוד. 

 • ההרשמה ללימודי התואר השלישי מתבססת על תשלום שכר הלימוד הנדרש. שכר הלימוד לתואר שלישי ישולם עד קבלת אישור הזכאות לתואר, ובכלל זה תקופת שיפוט עבודת הדוקטור. יש לשלם את שכר הלימוד כנדרש מידי סמסטר, גם אם אין חובת קורסים. בקשה לתשלום שכר הלימוד תשלח לסטודנטים בדוא"ל ובשאילתא. 


מלגות

סטודנטים וסטודנטיות שיתקבלו לתוכנית יוכלו להגיש בקשות למלגות. האוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגות שכר לימוד לסטודנטים ולסטודנטיות בשלב א' בתוכנית. מספר מלגות שכר הלימוד מוגבל וחלוקתן נקבעת על פי קריטריונים אקדמיים. כמו כן, האוניברסיטה מעניקה מלגות שכר לימוד לסטודנטים ולסטודנטיות שהצעת המחקר שלהם ושלהן אושרה ושעברו לשלב ב' בתוכנית. 

בנוסף, האוניברסיטה הפתוחה תומכת בסטודנטים ובסטודנטיות מצטיינים ומצטיינות בתוכנית באמצעות מלגת הצטיינות יוקרתית (מלגת הנשיא/ה). הזוכים והזוכות יקבלו מלגת קיום בסך של עד 60,000 ש"ח לשנה, במשך ארבע שנים. מי שיזכו במלגה יתחייבו להקדיש את הזמן ואת המרץ שלהם ושלהן למחקר. כל שנה מוענקות שתי מלגות נשיא/ה וחלוקתן נקבעת על פי קריטריונים אקדמיים.

 

מדריכות ומדריכים בתוכנית הדוקטורט בחינוך: טכנולוגיות במערכות למידה


לאתר של ד"ר אולניק-שמש

ד"ר דורית אולניק-שמש

תחום מחקר מרכזי: אלימות ובריונות באינטרנט, התנהגויות בעייתיות והתמכרותיות ברשת, טכנולוגיות סיוע דיגיטליות.

נושאי מחקר: אלימות ובריונות ברשת האינטרנט, התנהגויות בעייתיות והתמכרותיות ברשת, אינטראקציות חברתיות ברשת, יכולות רגשיות, התמודדות עם לחץ ורווחה אישית בקרב בני נוער, טכנולוגיות סיוע דיגיטליות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.​

לאתר של ד"ר אולניק-שמש

לאתר של ד"ר בכר

ד"ר איילת בכר

תחום מחקר מרכזי: פיתוח מומחיות מקצועית, חינוך פרופסיונלי, הכשרת מורים, פרופסיונליזם במערכות חינוך, תכנון לימודים בהשכלה הגבוהה, שוויון חברתי בהוראה מקוונת.

נושאי מחקר: מומחיות אדפטיבית בהוראה, שיפוט מקצועי של מורים.ות, אוטונומיה מקצועית בהוראה, תכנון לימודים בהכשרה מקצועית, הדרכה ושיח הדרכתי, הוראה מקוונת בהשכלה הגבוהה, היבטים סוציו-תרבותיים בלמידה מקוונת.

לאתר של ד"ר בכר

לאתר של פרופ' בלאו

פרופ' אינה בלאו

תחום מחקר מרכזי: טכנולוגיות למידה ופסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי​.

נושאי מחקר: היבטים חברתיים של תקשורת מקוונת, חדשנות טכנולוגית בלמידה והוראה במערכת החינוך ובאקדמיה, מיומנויות אוריינות דיגיטלית של לומדים ומלמדים, שיתופיות מקוונת ובעלות פסיכולוגית על תוצרי למידה, יושרה אקדמית והונאה בסביבה דיגיטלית.​

לאתר של פרופ' בלאו

פרופ' יצחק ברקוביץ

פרופ' יצחק ברקוביץ

תחום מחקר מרכזי: טכנולוגיות ומדיניות חינוך, טכנולוגיות ומנהיגות בחינוך.

נושאי מחקר: מחאה ואקטיביזם דיגיטליים בחינוך; מנהיגות בית ספרית דיגיטלית; רגשות, מוטיבציה וזהות בבתי ספר; אתיקה וצדק חברתי בניהול בית ספר; קביעת מדיניות ורפורמות בחינוך; גלובליזציה בחינוך.​

לאתר של פרופ' ברקוביץ

לאתר של פרופ' גורי-רוזנבליט

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

תחום מחקר מרכזי: מערכות השכלה גבוהה, טכנולוגיות דיגיטליות, הכשרת מורים​.

נושאי מחקר: מחקר השוואתי של מערכות השכלה גבוהה, הוראה מרחוק, חשיבות הכשרת המורים להוראה/למידה מקוונת​.

לאתר של פרופ' גורי-רוזנבליט

לאתר של פרופ' היימן

פרופ' טלי היימן

תחום מחקר מרכזי: אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, שילוב והתמודדות מערכת ביה"ס והמשפחה, טכנולוגיות סיוע, מעורבות ברשת חברתית.

נושאי מחקר: מעורבות ברשתות חברתיות של תלמידים עם וללא לקות; בניית תכניות התערבות. מערכת בית ספרית ומערכת משפחתית בהתמודדות עם לקות. שילוב טכנולוגיות סיוע בגילאים שונים. ​

לאתר של פרופ' היימן

ד"ר אבנר כספי

ד"ר אבנר כספי

תחום מחקר מרכזי: היבטים פסיכולוגיים של תקשורת מקוונת.

נושאי מחקר: חשיפה עצמית, ערכים, תפיסת התנהגות מוגזמת, תפיסת כריזמה, אמונות טפלות, מוטיבציות בלמידה ובשאיפות קריירה.

לאתר של ד"ר כספי

ד"ר טל מורן

ד"ר טל מורן

תחום מחקר מרכזי:  עמדות וסטראוטיפים (אוטומטיים), ויסות רגשות

נושאי מחקר:  יצירת/למידת עמדות וסטראוטיפים (אוטומטיים), התערבויות לשינוי עמדות וסטראוטיפים (אוטומטיים), הבדל במרחק הפסיכולוגי ורמת ההבניה של עירור וויסות רגשות מובחנים. 

לאתר של ד"ר מורן

ד"ר דורית סגל

ד"ר דורית סגל

תחום מחקר מרכזי: שפה וקוגניציה לא מילולית, דו-לשוניות, הפרעות קשב​.

נושאי מחקר: הקשר בין שפה וקוגניציה לא-מילולית לאורך החיים; עיבוד שפתי וקוגניטיבי אצל אנשים עם הפרעת קשב; תפקיד הקשב בהבנת הנקרא; השפעת דו-לשוניות על עיבוד שפתי ועל עיבוד קוגניטיבי לא מילולי.​

לאתר של ד"ר סגל

ד"ר יעל סידי

ד"ר יעל סידי

תחום מחקר מרכזי: תהליכים קוגניטיביים ומטה-קוגניטיביים בלמידה דיגיטלית.

נושאי מחקר: מטה-קוגניציה, תהליכי חשיבה, ניטור, וויסות-עצמי בפתרון בעיות מורכבות, הבנת הנקרא וחשיבה יצירתית, עיצוב חומרי למידה דיגיטליים, הערכה קוגניטיבית בסביבות דיגיטליות, תקשורת בתיווך מחשב, השפעות חברתיות בלמידה דיגיטלית​.

לאתר של ד"ר סידי

פרופ' יורם עשת

פרופ' יורם עשת

תחום מחקר מרכזי: טכנולוגיות למידה​.

נושאי מחקר: היבטים חברתיים וקוגניטיביים של עבודה בסביבות דיגיטליות; אוריינות דיגיטלית; קריאה דיגיטלית עם דגש על השוואה עם קריאה מדפוס; יושרה אקדמית והונאה דיגיטלית; משחקי מחשב; עקרונות עיצוב סביבות למידה דיגיטליות; הטמעת חדשנות טכנולוגית במערכות למידה​.

לאתר של פרופ' עשת

פרופ' גתית קוה

פרופ' גתית קוה

תחום מחקר מרכזי: פסיכולוגיה של זקנה, שפה וזקנה. 

נושאי מחקר: שינויים בשפה לאורך החיים, קשיים בשליפת מילים, איות בזקנה, היבטים שפתיים של מחלות ניווניות של המוח, אבחון נוירופסיכולוגי, הערכה עצמית של יכולת קוגניטיבית.

לאתר של פרופ' קוה

לאתר של ד"ר אלדובי

ד"ר חוה אלדובי

תחום מחקר מרכזי: אמנות עכשווית בדגש על אמנויות המסך והמדיה.

נושאי מחקר: פנומנולוגיה של החוויה האסתטית (מחקר תיאורטי ואמפירי); אמנות והגירה; ממשקי אמנות,מדע וטכנולוגיה.

לאתר של ד"ר אלדובי

לאתר של פרופ' בן-דוד

פרופ' ענת בן-דוד

תחום מחקר מרכזי: חקר אינטרט ומדיה חדשים​.

נושאי מחקר: מחקר היסטורי, חברתי ופוליטי של תקשורת דיגיטלית, אינטרנט ורשתות חברתיות​.

לאתר של פרופ' בן-דוד

לאתר של פרופ' גל-עזר

פרופ' יהודית גל-עזר

תחום מחקר מרכזי: הוראת מדעי המחשב​​.

נושאי מחקר: חשיבה אלגוריתמית  כולל שילוב טכנולוגיות חדשות ופיתוח אלמנטים פדגוגיים חדשים.

לאתר של פרופ' גל-עזר

לאתר של פרופ' גרי

פרופ' ניצה גרי

תחום מחקר מרכזי: ניהול מערכות מידע וידע.

נושאי מחקר: השבחת ערך ארגונים, ניהול מערכות מידע, כלכלת מערכות מידע, ניהול ידע, אפקטיביות של מערכות למידה מקוונות.

לאתר של פרופ' גרי

לאתר של פרופ' טובי-ערד

פרופ' ענבל טובי-ערד

תחום מחקר מרכזי: הוראת הכימיה​​.

נושאי מחקר: תהליכי הוראה ולמידה של קורסים אקדמיים בכימיה בסביבה טכנולוגית. דגש על טכנולוגיות ספציפיות לתחום. ויזואליזציה מולקולרית.

לאתר של פרופ' טובי-ערד

לאתר של פרופ' מולדובן

פרופ' שרית מולדובן

תחום מחקר מרכזי: אימוץ והתנגדות לחדשנות​.

נושאי מחקר: החדרת חדשנויות, אימוץ טכנולוגיות חדשות, מאמצים מוקדמים של חדשנויות, מובילי דעה, התנגדות לחדשנות.

לאתר של פרופ' מולדובן

לאתר של פרופ' מינץ-מנור

פרופ' אופיר מינץ-מנור

תחום מחקר מרכזי: מדעי הרוח הדיגיטליים.

נושאי מחקר: מחקר ספרותי מחשובי, השפעת הטכנולוגיה על פרשנות והבנה , אינטראקציות אדם-מכונה​.

לאתר של פרופ' מינץ-מנור

לאתר של פרופ' עזרא-צור

פרופ' אלישי עזרא-צור

תחום מחקר מרכזי: הנדסה בהשראת המוח וקוגניציה חישובית.

נושאי מחקר: הנדסה בהשראת המוח (הנדסה נוירומורפית), קוגניציה חישובית, נוירו-רובוטיקה, בינה מלאכתות ולמידת מכונה, חשיבה על-תחומית​.

לאתר של פרופ' עזרא-צור

לאתר של פרופ' פישר

פרופ' ערן פישר

תחום מחקר מרכזי: חקר אינטרט ומדיה חדשים.

נושאי מחקר: קפיטליזם דיגיטלי, משמעות חברתית של אלגוריתמים ונתוני עתק, סוציולוגיה של מדיה וידע​.

לאתר של פרופ' פישר

לאתר של פרופ' קלמן

פרופ' יורם קלמן

תחום מחקר מרכזי: תקשורת דיגיטלית, חדשנות בארגוני השכלה גבוהה, אנליטיקות.

נושאי מחקר: אימוץ מדיה דיגיטליים וההשפעות של המדיה על אספקטים שונים של חיי יום יום ושל ארגונים; התפקיד האסטרטגי של חדשנות דיגיטלית בסקטור ההשכלה הגבוהה; אנליטיקות כתיבה של מסמכים דיגיטליים; תקשורת ארגונית​.

לאתר של פרופ' קלמן