ידיעון תשפ"ה

בוגר בניהול ובלימודים כלליים (‏B.A.‎)

בוגר בניהול ובלימודים כלליים עם חטיבה במשפט עסקי

החטיבה לא תצוין בתעודת הבוגר, ותצוין רק בגליון הציונים לתואר.

יש לצבור לפחות 132 נ"ז (120 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

דרישות החוג בניהול

יש לצבור לפחות 72 נ"ז[815] ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו- 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

לימודי תשתית: חובה - 10 נ"ז

לימודי ניהול: 62 נ"ז [815]

חובה - 44 נ"ז [815]

בחירה - לפחות 12 נ"ז מתקדמות [816,2304]

קורס
רמה
נ''ז
דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס [2304]

עבודה סמינריונית אחת בניהול.

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך, וסווגו בבחינת המיון לרמת אנגלית 'מתקדמים ב' או רמת 'פטור' , יכולים לעמוד בדרישת קורס תוכן באנגלית באמצעות השתתפות בסדנה סמינריונית אחת לכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית במסגרתה יכתבו את העבודה הסמינריונית באנגלית.

דרישות החוג בלימודים כלליים

יש לצבור לפחות 60 נ"ז ומתוכן 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

א - חטיבה במשפט עסקי - 30 נ"ז ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

החטיבה לא תצוין בתעודת הבוגר, ותצוין רק בגליון הציונים לתואר.

לקורסי הבחירה ברמה מתקדמת שבחטיבה יש תנאי קבלה שאינם נכללים בדרישות החטיבה. יש ללמוד אותם במסגרת החוג בניהול.

חובה - 24 נ"ז

בחירה - 6 נ"ז [473]

ב - דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית באחד מן הקורסים המתקדמים שנלמדו במסגרת החוג הכללי.

ג - בחירה חופשית

יש להשלים את מכסת הנקודות ל-60 נ"ז, מתוך כלל הקורסים המוצעים באוניברסיטה הפתוחה. הקורסים הנבחרים יכללו לא יותר מ-18 נ"ז ברמת פתיחה בחוג הכללי, ולא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה בסה"כ, בצירוף עם החוג בניהול.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

תנאי קדם: הקורסים המהווים תנאי הקבלה לקורסי החטיבה (חובה ובחירה) נכללים במסגרת לימודי החובה בחטיבה.

הערות

815

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס מבוא למיקרוכלכלה (10131) 1 נ"ז פחות. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2022 יוכלו לצבור 1 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ובחוג כולו.  

816

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434), ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ולפחות 3 נ"ז נוספות בלימודי הבחירה בניהול. מי שלמדו את הקורסים יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (10713) (3 נ"ז), תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (10516) (6 נ"ז מתקדמות), יחסי עבודה (10588) (6 נ"ז מתקדמות), מחקרי שיווק (10350) (6 נ"ז מתקדמות), שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה.   

2304

מי שלמדו את הקורס 'סמינר מצטיינים בניהול: התנסות מעשית בארגונים' (10981) שאינו נלמד עוד, 6 נ"ז מתקדמות בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול ו- 6 נ"ז עס יחשבו להם במסגרת דרישת העבודה הסמינריונית בניהול.

817

או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (10697) (6 נ"ז רגילות) שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2020 , או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

818

או הקורס דיני תאגידים (10900) (6 נ"ז ברמה מתקדמת) למי שלמדו אותו עד סמסטר ג2021.  תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

2785

בקורס זה מוצעות סדנאות לכתיבת עבודה סמינריונית בעברית ובאנגלית.  

819

או הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (10389) (6 נ"ז מתקדמות), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2020.   

820

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

2578

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות. מי שילמדו את הקורס מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתו עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה.

471

או הקורס מבוא למשפט ויסודות המשפט (10735, 4 נ"ז רגילות), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018, או צמד הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט (10735 ,4 נ"ז רגילות) ויסודות המשפט העסקי (10736 ,4 נ"ז רגילות) שאינו נלמד עוד.

472

או הקורס דיני תאגידים (10900) (6 נ"ז ברמה מתקדמת) למי שלמדו אותו עד סמסטר ג2021. או צמד הקורסים יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, ודיני תאגידים (‏10900‎)‏ (במתכונתו הקודמת, ‏4 נ"ז‏‎)‏ שאינם נלמדים עוד.

474

לקורס מתקדם זה יש תנאי קבלה שאינם נכללים בדרישות החטיבה. מי שיבחרו ללמוד את הקורס, ידרשו ללמוד את הקורסים המופיעים בתנאי הקדם במסגרת התואר העיקרי. 

473

מי שלמדו את הקורס סוגיות במשפט העברי (10229) שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה יחשבו במסגרת לימודי הבחירה בחטיבה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים