ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ במדעי החברה עם לימודי חטיבה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז עבור קורסים ועוד 12 נ"ז בכתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

  • לפחות 84 נ"ז במדעי החברה

  • לפחות 24 נ"ז בלימודי החטיבה

  • לפחות 24 נ"ז מתקדמות,[53] ובכללן-
    לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי החברה[52][66]

  • 12 נ"ז עס בגין שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה

  • לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

א - לימודי תשתית (חובה) [67]

ב - לימודי חובה בתחום: [68]

ג - לימודי חטיבה: לפחות 24 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי החברה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה.[52]

ה - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

ו - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

הערות

66

18 נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה הנדרשות בתכנית. 

52

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

53

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

67

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. הקורס ייכלל במניין הקורסים הנדרשים במדעי החברה.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

68

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה, הנדרשות בתכנית.

69

סטודנטים שלומדים את צמד הקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למקרוכלכלה חייבים ללמוד גם קורס נוסף מתוך הרשימה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

70

סטודנטים שלומדים אחד או שניים מצמד הקורסים מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ומושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים חייבים ללמוד גם קורס נוסף מתוך הרשימה.

71

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) עד סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים