ידיעון תשפ"ה

חוג בניהול לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 72 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו- 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית [254]

לימודי תשתית: חובה - 10 נ"ז

הערות ללימודי התשתית

בשילוב עם החוג במתמטיקה במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) יש ללמוד את אחד משני הקורסים: הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב (‏20425‎) או תורת ההסתברות (20416). סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני א2022 יכולים לבחור את הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203) במקום אחד משני קורסי ההסתברות(20416, 20425) . סטודנטים שיבחרו ללמוד את הקורס 20416, יצטרכו להשלים בעצמם חומר בסטטיסטיקה תיאורית מתוך ספרי אחד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, כהכנה ללימוד קורסי הסטטיסטיקה האחרים הכלולים בתכנית.

כמו כן, במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112), יש ללמוד את הקורס הסקה סטטיסטית (30204) או את צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286).

בשילוב עם החוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים, במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ יש ללמוד את הקורס הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ או את צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏.

בשילוב עם החוג במדעי הקוגניציה, במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111‎)‏ אפשר ללמוד את הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏. כמו כן, במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏, יש ללמוד את הקורס הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ או את צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏.

בשילוב עם החוג בכימיה, אין ללמוד את הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎‎)‏.

לימודי ניהול: לפחות 62 נ"ז מתוכן 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז בכתיבת עבודה סמינריונית [254]

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 44 נ"ז [254]
בחירה - לפחות 12 נ"ז מתקדמות [255,2304]

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס [2304]

עבודה סמינריונית אחת בניהול.

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך, וסווגו בבחינת המיון לרמת אנגלית 'מתקדמים ב' או רמת 'פטור' , יכולים לעמוד בדרישת קורס תוכן באנגלית באמצעות השתתפות בסדנה סמינריונית אחת לכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית במסגרתה יכתבו את העבודה הסמינריונית באנגלית.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג בניהול עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי הקוגניציה

בלימודי הבחירה בחוג בניהול אין לבחור את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142).

דרישות ייחודיות לתואר בכימיה ובניהול

בלימודי הבחירה בחוג בניהול אין לבחור את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142).

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובניהול

במסגרת לימודי התשתית של החוג בניהול יש ללמוד את אחד משני הקורסים: הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב (‏20425‎) או תורת ההסתברות (20416) במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)‏. (לימוד אחד משני קורסים אלה עונה על דרישת סעיף  (iii) של החוג במתמטיקה.  

סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני א2022 יכולים לבחור את הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203) במקום אחד משני קורסי ההסתברות (20416, 20425). היקף הדרישות של החוג במתמטיקה בצירוף זה פוחת אפוא ב-3-5 נ"ז.

כמו כן, אין לבחור במסגרת קורסי הבחירה בחוג בניהול את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול ‏(10142‎)‏.

מי שילמדו במסגרת לימודי התשתית של החוג בניהול את הקורס הסקה סטטיסטית(30204‎)‏, יצטרכו לבחור קורס אחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף (v‎)‏ של החוג במתמטיקה.

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

במסגרת הבחירה בחוג בחינוך חובה ללמוד את הקורסים המתקדמים: הכנסת שינויים למערכת החינוך (10318) ומנהיגות ויישומיה בחינוך (10528).

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

אין ללמוד את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎‎)‏‏, במסגרת קורסי החוג בניהול.

בלימודי הבחירה בחוג בניהול אין לבחור את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142).

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובתקשורת

סטודנטים שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (10344) במסגרת החוג בניהול, יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בבחירה בחוג בתקשורת. לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז (כולן מתקדמות) במקום 18 נ"ז וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובניהול

אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (10352) במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (10522) במסגרת החוג בניהול, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

אפשר לבחור את הקורס פסיכולוגיה של משא ומתן (10973) במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס דינמיקה של משא ומתן (10526) במסגרת החוג בניהול, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

254

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס מבוא למיקרוכלכלה (10131) 1 נ"ז פחות. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2022 יוכלו לצבור 1 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ובחוג כולו.  

1941

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434), ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול וידרשו לצבור לפחות 3 נ"ז נוספות בלימודי הבחירה בניהול.

255

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434), ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול וידרשו לצבור לפחות 3 נ"ז נוספות בלימודי הבחירה בניהול. 

מי שלמדו את הקורסים יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (10713) (3 נ"ז), תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (10516) (6 נ"ז מתקדמות), יחסי עבודה (10588) (6 נ"ז מתקדמות), מחקרי שיווק (10350) (6 נ"ז מתקדמות), שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה.   

2304

מי שלמדו את הקורס 'סמינר מצטיינים בניהול: התנסות מעשית בארגונים' (10981) שאינו נלמד עוד, 6 נ"ז מתקדמות בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול ו- 6 נ"ז עס יחשבו להם במסגרת דרישת העבודה הסמינריונית בניהול.

256

אין ללמוד את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142) במסגרת הלימודים לתארים בניהול ובמדעי הקוגניציה, בכימיה ובניהול, במתמטיקה ובניהול, בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

257

או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (10697) (6 נ"ז רגילות) שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2020 , או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

258

או הקורס דיני תאגידים (10900) (6 נ"ז ברמה מתקדמת) למי שלמדו אותו עד סמסטר ג2021.  תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

2785

בקורס זה מוצעות סדנאות לכתיבת עבודה סמינריונית בעברית ובאנגלית.  

259

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (10344) יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בבחירה בחוג בתקשורת. לפיכך יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז מתקדמות במקום 18 נ"ז, וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

260

או הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (10389) (6 נ"ז מתקדמות), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2020.  

261

במסגרת הלימודים לתואר בפסיכולוגיה ובניהול, אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (10352) במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (10522) במסגרת החוג בניהול, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

262

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

263

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות.

2565

מי שילמדו את הקורס מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתו עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים