ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ בניהול עם לימודי חטיבה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז, ומתוכן לפחות 24 נ"ז מתקדמות (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות: [1049]

א - לימודי תשתית: חובה - 21 נ"ז [1050]

ב - לימודי ניהול: חובה ובחירה - 64 נ"ז [1053,1054]

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 42 נ"ז [1053,1054]בחירה - 22 נ"ז [1055,1056,1053,1054,1057,1058,2304]

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות.ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בניהול. [1066][2304]

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך, וסווגו בבחינת המיון לרמת אנגלית 'מתקדמים ב' או רמת 'פטור' , יכולים לעמוד בדרישת קורס תוכן באנגלית באמצעות השתתפות בסדנה סמינריונית אחת לכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית במסגרתה יכתבו את העבודה הסמינריונית באנגלית.

ד - לימודי חטיבה: חובה - לפחות 24 נ"ז [1049,1052,1055,1053,1054,1057,1066]

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בניהול עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז המתקדמות מלימודי הבחירה בניהול.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

הערות

1049

במסגרת 24 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש לצבור לפחות 18 נ"ז מתקדמות בניהול. 6 נקודות הזכות המתקדמות הנוספות יכולות להיות בניהול או מקורסי הבחירה המתקדמים בחטיבה. הבוחרים בחטיבה במתמטיקה יצברו 24 נ"ז מתקדמות בניהול בלבד.

1050

לפני סמסטר א2021 הקנה הקורס מבוא למיקרוכלכלה (10131) 3 נ"ז.  סטודנטים שלמדו את הקורס עד סמסטר זה יצברו 1 נ"ז פחות בלימודי התשתית.

1052

הבוחרים בחטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142). לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות 27 נ"ז.

1051

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001), שאינו מקנה נקודות זכות. 

1053

סטודנטים שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים: התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול וידרשו לצבור 6 נ"ז יותר בלימודי הבחירה בניהול.

סטודנטים הבוחרים בחטיבה בניהול משאבי אנוש, ילמדו במסגרת לימודי החובה בניהול את הקורסים התנהגות צרכנים (‏‏10455‎‎)‏‏, התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ [‏או התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ במתכונתו הקודמת שאינה מוצעת עוד]‏ ובמסגרת לימודי הבחירה בניהול (22 נ"ז) קורסים ברמת פתיחה, רמה רגילה או ברמה מתקדמת, בתנאי שלא נלמדו במסגרת החטיבה ובתנאי שיצברו 24 נ"ז מתקדמות בתכנית כולה. במסגרת לימודי החובה של החטיבה בניהול משאבי אנוש , ילמדו הסטודנטים רק את הקורס ניהול משאבי אנוש (‏10279‎, ‏6 נ"ז) ואת יתרת נ"ז הדרושות לחטיבה (18 נ"ז) ישלימו בלימודי הבחירה בחטיבה.

1054

סטודנטים הבוחרים בחטיבה בחשבונאות נדרשים לצבור רק 18 נ"ז מתקדמות במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז בבחירה בסך הכל. 

סטודנטים הבוחרים בחטיבה במשפט עסקי נדרשים לצבור רק 16 נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, ומהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות. בתכנית כולה נדרש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

1055

לסטודנטים שיילמדו את שני הקורסים, התנהגות צרכנים (10455) וניהול משאבי אנוש (10279), קורס אחד ייחשב במסגרת לימודי החובה והאחר במסגרת לימודי הבחירה בניהול, להוציא סטודנטים המצרפים חטיבה בניהול משאבי אנוש. אלה חייבים ללמוד את שני הקורסים: הקורס התנהגות צרכנים (10455) ייחשב להם במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס ניהול משאבי אנוש (10279) ייכלל במסגרת לימודי החובה בחטיבה.

1056

או הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות‏ משולב התנסות מעשית (10847) (9 נ"ז רגילות) שנלמד עד סמסטר 2021ב. מי שלמדו את הקורס, יוכלו לצבור 3 נ"ז פחות במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

1057

מי שלמדו את הקורסים יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (10713) (3 נ"ז), תכנון מערכות דינמיות בזמן: ישום למשאבי אנוש (10516, 6 נ"ז מתקדמות), שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול, אלא אם כללו אותם ‏במסגרת לימודי החטיבה בלוגיסטיקה, למי שבחרו  בחטיבה זו.

1058

מי שלמדו את הקורסים יחסי עבודה (‏10588‎) (6 נ"ז מתקדמות), מחקרי שיווק (10350)  (6 נ"ז מתקדמות) שאינם מוצעים עוד, יוכלו לכלול את נ"ז בגין כל קורס במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

2304

מי שלמדו את הקורס 'סמינר מצטיינים בניהול: התנסות מעשית בארגונים' (10981) שאינו נלמד עוד, 6 נ"ז מתקדמות בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול ו- 6 נ"ז עס יחשבו להם במסגרת דרישת העבודה הסמינריונית בניהול.

1059

או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (10697) (6 נ"ז רגילות) שאינו נלמד עוד, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאי, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404), שאינו נלמד עוד.

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

2785

בקורס זה מוצעות סדנאות לכתיבת עבודה סמינריונית בעברית ובאנגלית.  

1061

תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

1062

או הקורס דיני תאגידים (10900) (6 נ"ז ברמה מתקדמת) למי שלמדו אותו עד סמסטר ג2021. תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

1063

לפני סמסטר א2021 הקנה הקורס 3 נ"ז.

2571

מי שילמדו את הקורס מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתו עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה.

1065

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

1066

מי שהחלו ללמוד לפני סמסטר א2021 וכתבו או יכתבו עד סמסטר ג2023 (כולל) עבודה סמינריונית במסגרת קורס מתקדם הנלמד בחטיבה. העבודה הסמינריונית תחשב להם במסגרת הדרישות הסמינריוניות של התואר.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים