ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ בניהול

יש לצבור לפחות 120 נ"ז, ומהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות)  ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - 21 נ"ז [1035]

ב - לימודי ניהול: חובה ובחירה - 81 נ"ז [1035]

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 42 נ"ז [1037,1038]בחירה - 39 נ"ז [1037,1038,1039,1040,1035,2304]

בבחירה יש לכלול לפחות 24 נ"ז מתקדמות.


ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס [2304]

שתי עבודות סמינריוניות בניהול. 6 נ"ז עס לכל עבודה סמינריונית.

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך, וסווגו בבחינת המיון לרמת אנגלית 'מתקדמים ב' או רמת 'פטור' , יכולים לעמוד בדרישת קורס תוכן באנגלית באמצעות השתתפות בסדנה סמינריונית אחת לכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית במסגרתה יכתבו את העבודה הסמינריונית באנגלית.

ד - בחירה חופשית: 6 נ"ז

יש להשלים את מכסת נקודות הזכות ל-108 וללמוד לפחות קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1035

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס מבוא למיקרוכלכלה (10131) 1 נ"ז פחות. מי שלמדו את הקורס במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו בלימודי התשתית 1 נ"ז פחות ויידרשו לצבור בלימודי הבחירה בניהול 1 נ"ז נוספת.

1036

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001), שאינה מקנה נקודות זכות.

1038

למי שיבחרו ללמוד את שני הקורסים ניהול משאבי אנוש (10279) והתנהגות צרכנים (10455), קורס אחד ייחשב במסגרת לימודי החובה והאחר במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

1037

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434), ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול וידרשו לצבור 6 נ"ז יותר בלימודי הבחירה בניהול. 

1039

או הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות‏ משולב התנסות מעשית (10847) (9 נ"ז רגילות) שנלמד עד סמסטר 2021ב. מי שלמדו את הקורס, יוכלו לצבור 3 נ"ז פחות במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

1040

סטודנטים שלמדו את הקורסים יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (10713) (3 נ"ז), תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (10516) (6 נ"ז מתקדמות), יחסי עבודה (10588) (6 נ"ז), מחקרי שיווק (10350, 6 נ"ז מתקדמות), שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין כל קורס ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול.‏

2304

מי שלמדו את הקורס 'סמינר מצטיינים בניהול: התנסות מעשית בארגונים' (10981) שאינו נלמד עוד, 6 נ"ז מתקדמות בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול ו- 6 נ"ז עס יחשבו להם במסגרת דרישת העבודה הסמינריונית בניהול.

1041

או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (10697) (6 נ"ז רגילות) שאינו נלמד עוד, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404), שאינו נלמד עוד.

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

2785

בקורס זה מוצעות סדנאות לכתיבת עבודה סמינריונית בעברית ובאנגלית.  

1043

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה לתואר הנדון, אך הם מופיעים כקורסי בחירה.

1044

או הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (10389) (6 נ"ז ברמה מתקדמת), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2020.

1045

או הקורס דיני תאגידים (10900) (6 נ"ז ברמה מתקדמת) למי שלמדו אותו עד סמסטר ג2021. תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

1047

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

1048

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות.

2570

מי שילמדו את הקורס מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתו עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים