ידיעון תשפ"ד

חטיבה בכלכלה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

34-28 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, מתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

קורס
רמה
נ''ז
הערות

447

מי שלמדו את הקורס תורת המחירים ב (10628) במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בלימודי החובה בחטיבה, בחטיבה בכלכלה ובתכנית כולה.

446

החל מסמסטר א2022 הקורסים מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏תורת המחירים א (‏10627‎) ‏מקנים 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורסים במתכונתם הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 2 נ"ז פחות בלימודי החובה בחטיבה, בחטיבה בכלכלה ובתכנית כולה.

445

קורס זה הינו חובה בחטיבה ובתכנית בניהול עם לימודי חטיבה. בתכנית לתואר בניהול עם חטיבה בכלכלה, הקורס ייחשב במניין נ"ז לתואר בניהול ולא במניין נ"ז בחטיבה בכלכלה.

451

בתכנית לתואר בניהול עם חטיבה בכלכלה, שלושת הקורסים הראשונים ברשימת הבחירה הם חובה. בנוסף, בתכנית זו יש להשלים לפחות עוד 6 נ"ז מתקדמות מלימודי הבחירה בחטיבה. 

448

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏10398‎) (3 נ"ז), שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בלימודי החטיבה.

449

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים