בהתאם להנחיית המועצה להשכלה גבוהה, החל משנת הלימודים תשפ״ב (2021–2022) יחול שינוי בהיקף נקודות הזכות בתוכניות הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, מ־108 נקודות זכות לפחות ל־120 נקודות זכות לפחות.
במסגרת זאת צפויים שינויים בתוכניות הלימודים במתמטיקה.
השינוי יחול על סטודנטיות וסטודנטים שיתחילו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר א2022 (תשפ״ב) ואילך. לאחר חמש שנים (החל מסמסטר א2027) יחול השינוי על כלל הסטודנטיות והסטודנטים, ובכללם גם מי שהתחילו ללמוד לפני סמסטר א2022.
מידע נוסף על השינויים תוכלו למצא במקומות אלה: