ידיעון תשפ"ד

חטיבה בתרבות המוסיקה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24  נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות [2579]

הערות

2579

החטיבה לא רשומה בתעודת הבוגר. אישור על תוכנית החטיבה ניתן אך ורק במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2580

בקורסים אלה נדרשת קריאת תווים והרישום מותנה באישור מרכזי ההוראה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים