ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ בספרות עם לימודי חטיבה

החטיבה תצויין בגיליון הציונים לתואר ולא תצויין בתעודת הבוגר.

התכנית בוגר בספרות  עם לימודי חטיבה מחליפה, החל מסמסטר ב2021, את התכנית לתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות, שאינה מוצעת עוד. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2021 ראו את התכנית כאן.[130]

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן 24 נ"ז בקורסים מתקדמים (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות: [53]

א - לימודי תשתית (חובה) - 6 נ"ז

ב - לימודי ספרות: חובה ובחירה - לפחות 72 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

ובהן לפחות 18 נ"ז בקורסים מתקדמים[53]

(i) קורסי חובה - 30 נ"ז [2444]

(ii) קורסי בחירה - לפחות 42 נ"ז [127]

ובהן בחירה בין החלופות הבאות (יש לבחור בחלופה אחת):

חלופה א: לפחות 24 נ"ז בספרות עברית ולפחות 18 נ"ז בספרות כללית.

חלופה ב: לפחות 24 נ"ז בספרות כללית ולפחות 18 נ"ז בספרות עברית.

ובהן לפחות 18 נ"ז בקורסים מתקדמים[53].

קורסי בחירה בספרות עברית (לפחות 18 נ"ז) [128]

ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

קורסי בחירה בספרות כללית - לפחות 18 נ"ז [129]

ובהן לפחות 6 נ"ז בקורסים מתקדמים

סדנאות בכתיבה יוצרת - לא יותר מ-6 נ"ז לתואר

הסדנאות אינן חובה.

ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בספרות, אחת בספרות עברית ואחת בספרות כללית.

ד - לימודי חטיבה - 30-24 נ"ז

בשילוב חטיבה מתחום מדעי החברה או מדעים ייתכן שתידרש השלמה של לימודי תשתית המהווים ידע דרוש או תנאי קבלה לקורסים שבחטיבה.

בשילוב החטיבה באמנויות אין לקחת במסגרתה קורסים בספרות.

אפשר לבחור מבין החטיבות הבאות:

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

130

סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת בתוקף לתואר בהדגשת ספרות יפנו לייעוץ לפרופ' עדיה מנדלסון מעוז, [email protected]

53

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

99

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. אפשר לכלול את הקורס במניין הקורסים במדעי החברה או במניין הקורסים במדעי הרוח.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

2444

הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (10734) הוא קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2024 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2024 וצברו לפחות 48 נ"ז עד סמסטר זה או שיש להם תוכנית לימודים מאושרת, פטורים מקורס זה ויצברו 6 נ"ז פחות בקורסי החובה ו- 6 נ"ז יותר במסגרת בחירה חופשית. במקרה זה יוכלו ללמוד את הקורס 10734 במסגרת קורסי הבחירה.

124

סטודנטים שלמדו את הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך (10429) לפני סמסטר א 2020, אינם חייבים ללמוד את הקורס מבוא לשירה. במקרה זה הקורס 10429 יחשב במסגרת קורסי החובה בלבד ולא במסגרת קורסי הבחירה. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, הקורס בימים האחרים: תמורות בשירההעברית בין תש"ח לתש"ך (10429) ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.  

125

קורס חובה בלימודי תעודת הוראה בספרות.

126

סטודנטים שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏10107‎‎) לפני סמסטר ב2019, אינם חייבים ללמוד את הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏10778‎‎). סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, הקורס  גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏10107‎‎) ייחשב במסגרת קורסי הבחירה.

127

סטודנטים ותיקים שיש להם תכנית לימודים מאושרת בתוקף וכבר צברו 36 נ"ז בקורסי הבחירה בספרות עד תום סמסטר ג2020 לפי דרישות תכנית הלימודים הקודמת בהדגשת ספרות, יהיו פטורים מהדרישה לצבור 24 נ"ז בכל אחד מהתחומים (ספרות עברית וספרות כללית) אך לא מהדרישה לצבור 48 נ"ז בספרות.

128

סטודנטים שלמדו את הקורסים ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים (10346)אלתרמן הצעיר ושירתו (10245), הפואמה הביאליקאית (10962) ומיתוסים בתרבות הישראלית (10487), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות עברית. 

סטודנטים ותיקים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2019 ולמדו את הקורס בבלשנות חקר השפה: יסודות ויישומים (10143) או את הקורס לשון, חברה ותרבות (10641) בתכנית המסלולים שאינה מוצעת עוד, הקורס יוכר להם במסגרת קורסי הבחירה. 

2824

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה בעברית, או במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית, אך לא בשתיהם

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2244

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר 2024ב.  סטודנטים שלהם.ן ת'ל מאושרת ובה מופיע הקורס יוכלו ללמוד קורס מתקדם אחר מתוך קורסי הספרות.

129

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (10639), נרטיב: עיון רב-תחומי (10916)והעולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (10334), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

2664

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר א2025

483

הקורס בפיתוח, עדיין לא נלמד.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים