ידיעון תשפ"ה

חטיבה בקולנוע

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, לפי הפירוט הבא:

הערות

3330

סטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לקולנוע ישראלי (10421) שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

3305

או הקורס מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי 10693 שאינו מוצע עוד.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

3331

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2025א

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים