ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות: [2806]

א - לימודי תשתית: חובה - 17 נ"ז [1881]

ב - לימודי פסיכולוגיה: חובה ובחירה - 67 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 46 נ"ז










בחירה - 21 נ"ז [1097,2344]
בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות [2806]














ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ד - לימודי חטיבה: חובה - לפחות 24 נ"ז [1881]

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. נ"ז מתקדמות אלה יש ללמוד בנוסף ל-24 נ"ז המתקדמות הדרושות בפסיכולוגיה.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.

הערות

2806

החל מסמסטר 2025א יחול שינוי בתכנית הלימודים. הקורסים המתקדמים יחולקו לאשכולות, וצריך יהיה ללמוד קורס אחד מכל אשכול (וכך להשלים את דרישת 18 נ"ז מתקדמות).

השינוי לא יחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2025א וסיימו בהצלחה לפחות קורס מתקדם אחד בפסיכולוגיה עד סמסטר 2024ב (כולל).

1881

סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (10686) עד סמסטר ג2021 לא יידרשו לקורס רגרסיה וניתוח שונות (10286) ולקורס פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (10851) - היקף לימודי התשתית יהיה 13 נ"ז ובלימודי החטיבה 28 נ"ז.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2525

או הקורס סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (10983‎)‏. ההרשמה לקורס מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו.

3065

קורס שנתי

1097

סטודנטים שלמדו את הקורסים פסיכולוגיה של המינים (10293) ועמדות ושכנוע (10361), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה.

2344

סטודנטים שלמדו את הקורס התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות‏ (10787), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

1099

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. סטודנטים שלמדו בעבר את הקורס התנסות מעשית בעבודה בפסיכולוגיה (91410) מנועים מללמוד קורס זה.

1100

או הקורס קשב חזותי (10525), שאינו מוצע עוד. 

1101

או הקורס פסיכולוגיה של השואה (‏10920‎)‏, שאינו מוצע עוד.

1102

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (10935), שאינו מוצע עוד. 

1103

סטודנטים הלומדים לתואר בפסיכולוגיה עם חטיבה בניהול או עם חטיבה בניהול משאבי אנוש יכולים ללמוד את הקורס פסיכולוגיה של משא ומתן (10973) במסגרת התכנית בפסיכולוגיה, או את הקורס דינמיקה של משא ומתן (10526) במסגרת החטיבה, אך אין ללמוד את שניהם.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים