בוגר בתקשורת

התכנית לתואר בוגר בתקשורת במתכונת חד-חוגית מחליפה, החל מסמסטר א2020, את התכנית לתואר בוגר במדעי החברה בהדגשת תקשורת, שאינה מוצעת עוד.

סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית לתואר בוגר במדעי החברה בהדגשת תקשורת ולא השלימו אותם עד סמסטר א2020, ימשיכו את לימודיהם לתואר החדש בוגר בתקשורת.

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

ב. לימודי תשתית: חובה – 21-20 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (‏10769‎)‏ 1

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 2

ר

4

שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏

ר

3

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

וכן אחד מבין:

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏3

פ

3

+

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏3

פ

4

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

ר

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 4

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

ג. לימודי תקשורת: 70 נ"ז5

קורסי חובה – 44 נ"ז5

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ #

ר

6

תקשורת בישראל (‏10612‎)‏ #

ר

3

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (‏10439‎)‏

ר

6

שיח התקשורת (‏10758‎)‏

ר

4

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏10698‎)‏ #

ר

6

תקשורת ודעת קהל(‏10716‎)‏

ר

6

דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל (‏10724‎)‏

ר

3

מבוא למדיה חדשים (‏10838‎)‏ 6

ר

4

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏ 5

ר

6

קורסים מתקדמים – 18 נ"ז7

יש לבחור 3 קורסים מבין:

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏

מ

6

משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרנים (‏10987‎)‏

מ

6

יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת (‏10946‎)‏

מ

6

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום (‏10991‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 8

מס

6

סדנאות – 8 נ"ז9

יש לבחור ארבע סדנאות מבין: 10

סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (‏10618‎)‏ # או

ר

2

עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות (‏10848‎)‏ ##

ר

4

סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי (‏10746‎)‏

ר

2

סדנת רדיו (‏10749‎)‏

ר

2

סדנה ביחסי ציבור (‏10763‎)‏ 11 או

ר

2

יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות (‏10849‎)‏ ##

ר

4

ממנועי חיפוש לרשתות חברתיות: חיפוש ניטור ומדדי השפעה מקוונים (‏10822‎)‏ 11

ר

2

ד. לימודי בחירה חופשית12,5

בלימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת5 אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים. כמו כן, יש להשלים את מכסת נקודות הזכות הנדרשת ל-108 נ"ז ולכלול לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בתקשורת, שמהן לפחות עבודה אחת אמפירית.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

2

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

3

במסגרת דרישה זו יש ללמוד את שני הקורסים.

4

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה.

5

הקורס סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏ הינו חובה למי שהחלו לימודיהם מסמסטר א2016 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני מועד זה, ויבחרו שלא ללמוד את הקורס סוציולוגיה של התרבות, נדרשים ללמוד במקומו את שני הקורסים פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏ ולהבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏ ולצבור 6 נ"ז נוספות בקורסי החובה שבסעיף ג ובסעיף ג כולו. הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע עונה על הדרישה לקורס מרחיב-דעת בתכנית, ומי שילמדו אותו במסגרת קורסי החובה אינם נדרשים לכלול קורס מרחיב-דעת במסגרת הבחירה החופשית כמפורט בסעיף ד.

6

קורס זה הינו קורס חובה החל מסמסטר א2021. מי שלמדו את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת:מבט מחודש (‏10712‎)‏ עד סמסטר ב2020 (‏כולל‎)‏ הקורס יחשב להם כקורס חובה במקומו.

7

וכן הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏, סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (‏10921‎)‏ שאינם נלמדים עוד.

8

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

9

מי שלמדו את סדנה בעריכה עיתונאית (‏10658‎)‏, סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (‏10621‎)‏, שאינן מוצעות עוד, הסדנאות תחשבנה להם במסגרת חובת הסדנאות.

10

ניתן ללמוד רק 3 סדנאות אם אחת מהן היא סדנה המשלבת סדנה והתמחות. מי שלמדו בעבר את הסדנאות: עיתונאות בעידן הדיגיטלי (‏10618‎)‏, יחסי ציבור (‏10763‎)‏, לא יוכלו ללמוד את הסדנאות הכוללות סדנה והתמחות.

11

הסדנה מוצעת בפורמט מקוון עם חובת נוכחות במפגשים.

12

וכן הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (‏10712‎)‏ שהפך מקורס חובה לקורס בחירה. מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2021 הקורס ייחשב להם במסגרת לימודי החובה והם יהיו פטורים מלימוד הקורס מבוא למדיה חדשים (‏10838‎)‏

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

##

בתכנית זו ניתן ללמוד רק סדנה אחת המשלבת סדנה והתמחות