בוגר במדעי החברה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי החברה

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות,1 ובכללן –

לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי החברה3,2

(‏iii‎)‏ לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

(‏iv‎)‏ קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ב. לימודי חובה בתחום:4

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

וכן שני קורסים מבין:

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏5 +

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏5

פ

4

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

ר

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ 6

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏7 או

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏7

ר

6

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏8 או

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏8

ר

6

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה.9

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

2

18 נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

3

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם במדעי החברה.

4

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה, הנדרשות לפי סעיף א(‏i‎)‏.

5

סטודנטים שלומדים את צמד הקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למקרוכלכלה חייבים ללמוד גם קורס נוסף מתוך הרשימה.

6

הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.

7

סטודנטים שלומדים אחד או שניים מצמד הקורסים מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ומושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים חייבים ללמוד גם קורס נוסף מתוך הרשימה.

8

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ עד סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה.

9

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.