בוגר במדעי הרוח והחברה עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח והחברה, ובכללן –

לפחות 60 נ"ז במדעי הרוח

ולפחות 18 נ"ז במדעי החברה1

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות,2 ובכללן –

לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח4,3 ולפחות 6 נ"ז מתקדמות נוספות במדעי הרוח או במדעי החברה3

(‏iii‎)‏ לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי חטיבה: לפחות 24 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

ביולוגיה מולקולרית

גיאולוגיה

כימיה

לימודי שדה

מדעי הטבע

מדעי כדור הארץ

משפט עסקי

משפט ציבורי

מתמטיקה

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי הרוח והחברה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח או במדעי החברה או במסגרת החטיבה.

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת במדעי הרוח4 ואחת במדעי הרוח או במדעי החברה.5

ג. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

 

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.

.


1

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

2

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

3

נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

4

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי הרוח.

5

מי שלמדו את הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (‏10589‎)‏ וכן את הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (‏10347‎)‏, שאינם נלמדים עוד, יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.