בוגר במדעי הרוח עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז בלימודי החטיבה

(‏iii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות,1 ובכללן –

לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח3,2

(‏iv‎)‏ לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי חטיבה: לפחות 24 נ"ז

בשילוב לימודי חטיבה מתחום מדעי החברה, תיתכן דרישה של השלמת לימודי תשתית המהווים ידע דרוש או תנאי קבלה לקורסים שבחטיבה.

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

ביולוגיה מולקולרית

גיאולוגיה

הוראה

חינוך

חינוך מיוחד

יחסים בין-לאומיים

כימיה

כלכלה

לימודי שדה

מנהיגות ושינוי חברתי

מדעי הלמידה

מדע המדינה

מדיניות ציבורית

משפט ציבורי

מדעי הטבע

מדעי כדור הארץ

מתמטיקה

ניהול

ניהול משאבי אנוש

סוציולוגיה

פסיכולוגיה

תקשורת

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי הרוח עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח או במסגרת החטיבה.

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת במדעי הרוח5,4 ואחת במדעי הרוח או במדעי החברה.

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

 

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.


1

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

2

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם במדעי הרוח.

3

18 נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי הרוח הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

4

בקורס שהשיוך היחיד או הראשון שלו הוא במדעי הרוח.

5

מי שלמדו את הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (‏10589‎)‏ וכן את הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (‏10347‎)‏, שאינם נלמדים עוד, יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.