בוגר בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה

בתכנית זו יחולו שינויים החל מסמסטר א2022, לפירוט השינויים ראו הערות רגל.

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏ 1

ר

3

ג. לימודי פסיכולוגיה: חובה ובחירה – 67 נ"ז

חובה – 46 נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏

ר

4

מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏

ר

4

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכופתולוגיה (‏10619‎)‏

ר

4

היסטוריה של הפסיכולוגיה (‏10524‎)‏

מ

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

בחירה – 21 נ"ז2

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה (‏10781‎)‏

ר

3

אינטליגנציה רגשית (‏ 10759 ‎)‏

ר

3

התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות (‏‏10787‎‎)‏

ר

4

התנסות מעשית בפסיכולוגיה (‏10850‎)‏ 2

ר

4

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏

מ

6

קוגניציה חזותית (‏10966‎)‏ 3

מ

6

שינה והפרעות שינה בילדות (‏10904‎)‏

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏ 4

מ

6

פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏ 5

מ

6

פסיכולוגיה בין-תרבותית (‏10557‎)‏

מ

6

הזדהות עם קבוצות (‏10575‎)‏

מ

6

ליקויי קריאה (‏10593‎)‏

מ

6

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (‏10905‎)‏

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה (‏10936‎)‏ 6,# או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (‏10983‎)‏6 או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה (‏10969‎)‏6

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ה. לימודי חטיבה: חובה – לפחות 28 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

אמנויות

בלשנות

ביולוגיה מולקולרית

היסטוריה

המקרא ועולמו

הוראה

חינוך

חינוך מיוחד

יחסים בין-לאומיים

כימיה

כלכלה

לימודי אפריקה

לימודי שדה

מדע המדינה

מדעי היהדות

מדעי כדור הארץ

מדעי הטבע

מדעי הלמידה

מדיניות ציבורית

משפט ציבורי

מנהיגות ושינוי חברתי

מתמטיקה

ניהול

ניהול משאבי אנוש

סוציולוגיה

ספרות

פילוסופיה

קולנוע

שאר רוח

תקשורת

תרבות המוסיקה

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. נ"ז מתקדמות אלה יש ללמוד בנוסף ל-24 נ"ז המתקדמות הדרושות בפסיכולוגיה.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

 

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.


1

הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. החל בסמסטר א2022 ידרשו במקומו שני הקורסים: רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (‏10851‎)‏. מי שיילמדו קורס זה עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏, יהיו פטורים מלימוד שני הקורסים (‏הקורס 10286 והקורס 10851‎)‏, וייצברו בלימודי התשתית 13 נ"ז ובלימודי החטיבה 28 נ"ז.

2

סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (‏91410‎)‏, לא יוכלו ללמוד קורס זה.