בוגר (‏B.A.‎)‏ בפסיכולוגיה ובמדעי החיים (‏לפחות 127 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – לפחות 28 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ (‏1‎)‏

פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ (‏2‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏

ר

3

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ או

פ

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏

פ

3

+

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או

ר

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

כימיה כללית (‏20437‎)‏

ר

6

או

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏ או

ר

3

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

(‏2‎)‏

או הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏.

דרישות החוג בפסיכולוגיה

לימודי פסיכולוגיה: 52 נ"ז

חובה – 40 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏

ר

4

מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏ 1

ר

4

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכופתולוגיה (‏10619‎)‏

ר

4

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

בחירה – 12 נ"ז מתקדמות3,2

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ 4

מ

6

קוגניציה חזותית (‏10966‎)‏ 5

מ

6

היסטוריה של הפסיכולוגיה (‏10524‎)‏6 או

מ

6

שינה והפרעות שינה בילדות (‏10904‎)‏6

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏ 7

מ

6

פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏

מ

6

פסיכולוגיה בין תרבותית (‏10557‎)‏

מ

6

הזדהות עם קבוצות (‏10575‎)‏

מ

6

ליקויי קריאה (‏10593‎)‏

מ

6

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (‏10905‎)‏

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה (‏10936‎)‏8# או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (‏10983‎)‏8או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה (‏10969‎)‏8

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אמפירית אחת בפסיכולוגיה.


1

הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. החל בסמסטר א2022 ידרשו במקומו שני הקורסים: רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (‏10851‎)‏. כמו כן, החל בסמסטר א2022, הקורס מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏ לא יכלל בקורסי החובה בפסיכולוגיה בתכנית. מי שלמד או ילמד את הקורס 10686 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏, יהיה פטור מלימוד הקורס 10286 והקורס 10851 ויצבור בלימודי התשתית 13 נ"ז ו-40 נ"ז בלימודי החובה בפסיכולוגיה ובכללם הקורס 10252.

2

מי שלמדו את הקורס עמדות ושכנוע (‏10361‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

3

או הקורס התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (‏91410‎)‏, שאינו נלמד עוד.

4

במסגרת לימודים לתואר בפסיכולוגיה ובכלכלה אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ במסגרת החוג בכלכלה, איך אין ללמוד את שני הקורסים.

5

או הקורס קשב חזותי (‏10525‎)‏, שאינו מוצע עוד.

6

או הקורס פסיכולוגיה של השואה (‏10920‎)‏, שאינו מוצע עוד.

7

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, שאינו מוצע עוד.

8

או הקורס סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום (‏10914‎)‏. ההרשמה לקורס מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות החוג במדעי החיים

לימודי מדעי החיים: לפחות 47 נ"ז

חובה – 22 נ"ז

רמה

נ"ז

ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה (‏20119‎)‏

ר

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ 1

ר

4

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏ או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 22 נ"ז מרשימות (‏i‎)‏, (‏ii‎)‏, (‏iii‎)‏, להלן, ובתוכן לפחות 9 נ"ז מתקדמות1

(‏i‎)‏ 12-6 נ"ז

אקולוגיה (‏20412‎)‏

ר

4

גנטיקה א (‏20495‎)‏ 2

ר

4

גנטיקה ב (‏20924‎)‏ 2

ר2+מ2

4

החולייתנים (‏20104‎)‏ 3

ר

6

נושאים בהתנהגות בעלי חיים (‏20415‎)‏

ר

3

עולם החיידקים (‏20237‎)‏

ר

6

עולם הצמחים (‏20494‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ קורס מעבדה אחד – לפחות 2 נ"ז:

מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (‏20457‎)‏#

ר

2

מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏

ר

2