בוגר במדעי החברה עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי החברה

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז בלימודי החטיבה

(‏iii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות,1 ובכללן –

לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי החברה3,2

(‏iv‎)‏ לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי חובה בתחום:4

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

וכן שני קורסים מבין:

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏5 +

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏5

פ

4

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

ר

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ 6

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏7 או

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏7

ר

6

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏8 או

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏8

ר

6

ג. לימודי חטיבה: לפחות 24 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

אמנויות

בלשנות

ביולוגיה מולקולרית

גיאולוגיה

היסטוריה

המקרא ועולמו

כימיה

לימודי שדה

מדעי היהדות

מדעי הטבע

מדעי כדור הארץ

משפט ציבורי

משפט עסקי

ספרות

קולנוע

מתמטיקה

פילוסופיה

שאר רוח

תרבות המוסיקה

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי החברה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה.9

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

 

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.


1

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

2

18 נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

3

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם במדעי החברה.

4

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה, הנדרשות לפי סעיף א(‏i‎)‏.

5

סטודנטים שלומדים את צמד הקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למקרוכלכלה חייבים ללמוד גם קורס נוסף מתוך הרשימה.

6

הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.

7

סטודנטים שלומדים אחד או שניים מצמד הקורסים מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ומושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים חייבים ללמוד גם קורס נוסף מתוך הרשימה.

8

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה.

9

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.