בוגר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה

א. לפחות 110 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות1

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 11 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (‏10769‎)‏ 2

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 3

ר

4

שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏

ר

3

ג. לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה – 75 נ"ז

חובה – 33 נ"ז

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

ר

6

מבוא לאנתרופולוגיה (‏10153‎)‏

פ

6

מגמות בחברה הישראלית (‏10495‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (‏10721‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו (‏10722‎)‏

ר

6

בחירה – 42 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מאשכול א ולפחות 18 נ"ז מתקדמות מאשכול ב.

אשכול א

מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

סטייה חברתית (‏10270‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של ארגונים (‏10728‎)‏

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (‏10682‎)‏

ר

6

אשכול ב4

אי שוויון חברתי:סוגיות וגישות עכשוויות (‏10349‎)‏ #

מ

6

מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (‏10376‎)‏

מ

6

מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (‏10970‎)‏

מ

6

תרבות וארגונים (‏10566‎)‏ #

מ

6

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום (‏10991‎)‏

מ

6

ספורט וחברה (‏10583‎)‏

מ

6

אוכל, חברה ותרבות (‏10978‎)‏

מ

6

משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים (‏10987‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 5

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ה. לימודי חטיבה: חובה – לפחות 24 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

אמנויות

בלשנות

ביולוגיה מולקולרית

גיאולוגיה

הוראה

המקרא ועולמו

חינוך

חינוך מיוחד

יחסים בין-לאומיים

כימיה

כלכלה

לימודי שדה

לימודי אפריקה

מדע המדינה

מדעי היהדות

מדעי כדור הארץ

מדעי הלמידה

משפט ציבורי

מדעי הטבע

מנהיגות ושינוי חברתי

מתמטיקה

ניהול

ניהול משאבי אנוש

ספרות

פילוסופיה

פסיכולוגיה

קולנוע

שאר רוח

תקשורת

תרבות המוסיקה

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בסוציולוגיה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות, באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז המתקדמות מלימודי הבחירה בסוציולוגיה.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

 

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.


1

במסגרת 24 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש ללמוד לפחות 18 נ"ז מתקדמות בסוציולוגיה. 6 נקודות הזכות הנוספות יכולות להיות בסוציולוגיה או בקורסי הבחירה המתקדמים בחטיבה.

2

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

3

או שלושת הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏, רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏. מי שילמדו את שלושת הקורסים האלה יידרשו ל-36 נ"ז בחירה בסוציולוגיה ול-108 נ"ז לתואר.

4

מי שלמדו את הקורסים זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (‏10569‎)‏, פערים ואי-שוויון בישראל (‏10576‎)‏, תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏, סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (‏10921‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה מתקדמים מקבוצה זו.

5

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.