בוגר בניהול עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות1

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 20 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 3,2

פ

3

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

ג. לימודי ניהול: חובה ובחירה – 64 נ"ז 4

חובה – 42 נ"ז5,4

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 4

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 4

ר

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ 6 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ 6

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 5 או

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות משולב התנסות מעשית (‏10847‎)‏ 5

ר

9

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

בחירה – 22 נ"ז 7,5,4

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏6 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏6

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

ניהול התפעול 1 (‏10687‎)‏

ר

4

חשבונאות ניהולית (‏10860‎)‏ 8

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ 5

ר

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ 9,#

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות (‏10862‎)‏ 10

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 11

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏ 12

מס

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 13

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בניהול.14

ה. לימודי חטיבה: חובה – לפחות 24 נ"ז 6,5,4,3

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

אמנויות

בלשנות

ביולוגיה מולקולרית

גיאולוגיה

היסטוריה

הוראה

המקרא ועולמו

חינוך

חינוך מיוחד

חשבונאות

יחסים בין-לאומיים

כלכלה

כימיה

לוגיסטיקה

לימודי אפריקה

לימודי שדה

מדעי הלמידה

מדעי היהדות

מדעי המחשב – מערכות ויישומים

מדע המדינה

מנהיגות ושינוי חברתי

משפט ציבורי

משפט עסקי

מדע המדינה

מתמטיקה

סוציולוגיה

ניהול משאבי אנוש

ספרות

פילוסופיה

פסיכולוגיה

קולנוע

תקשורת

תרבות המוסיקה

מדיניות ציבוריתנוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בניהול עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז המתקדמות מלימודי הבחירה בניהול.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.

 

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.


1

במסגרת 24 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש לצבור לפחות 18 נ"ז מתקדמות בניהול. 6 נקודות הזכות המתקדמות הנוספות יכולות להיות בניהול או מקורסי הבחירה המתקדמים בחטיבה. הבוחרים בחטיבה במתמטיקה יצברו 24 נ"ז מתקדמות בניהול בלבד, ויכתבו שתי עבודות סמינריוניות בניהול.

2

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס