בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 16 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

ר

6

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

ג. לימודי פסיכולוגיה וחינוך: חובה – 62 נ"ז

פסיכולוגיה: 26 נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

התפתחות שפה תקינה ולקויה: מהינקות לבגרות (‏‏10787‎‎)‏ 1

ר

4

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

חינוך: 36 נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏

ר

6

סוגיות בחינוך מיוחד (‏10139‎)‏

ר

6

קריאה: תאוריה ומעשה (‏10123‎)‏

ר

6

מחוננות וכישרונות מיוחדים (‏10711‎)‏ או

ר

6

שונות בחינוך (‏10807‎)‏2

ר

6

ליקויי למידה (‏10527‎)‏

מ

6

ד. לימודי פסיכולוגיה וחינוך: בחירה – 12 נ"ז מתקדמות

הפרעת קשב והיפראקטיביות (‏10563‎)‏

מ

6

קוגניציה חזותית (‏‏10966‎‎)‏‏ 4,3

מ

6

ליקויי קריאה (‏10593‎)‏ 3

מ

6

מוח וקוגניציה (‏‏10941‎‎)‏5,3

מ

6

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (‏10905‎)‏ 3

מ

6

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בקורסים מבין הקורסים המתקדמים המופיעים בסעיפים ג ו-ד לעיל.

ו. בחירה חופשית: 18 נ"ז

בלימודי הבחירה החופשית חובה לכלול קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים. את יתר הנקודות ניתן להשלים מקורסים בפסיכולוגיה, בחינוך או בכל דיסציפלינה אחרת, ויש לכלול בתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

שימו לב: תואר בתכנית זו אינו מכשיר סטודנטים לאבחן לקויות למידה או לטפל בהן. לשם כך נדרש לפחות תואר שני בתחום.

ז. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

תנאים להתקבל לתעודת הוראה בפסיכולוגיה

בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שסיימו תוכנית בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה יוכלו להתקבל לתעודת הוראה בפסיכולוגיה אם למדו וסיימו בהצלחה, במסגרת 18 נקודות הזכות של הבחירה החופשית, את הקורסים הבאים: התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏, פסיכופתולוגיה (‏10619‎)‏, פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏ ולפחות אחת מהעבודות הסמינריוניות שלהם היתה עבודה אמפירית באחד מהקורסים המתקדמים הבאים: 10966, 6 10966 10593, 10941, 10905 ו-10935. את הקורס פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏ יש להשלים לפני הקורס דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (‏55157‎)‏.


1

סטודנטים שלמדו את הקורס אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏ עד סמסטר ג2017 או שהקורס נכלל להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הוא ייחשב להם במסגרת לימודי החובה בפסיכולוגיה במסגרת התכנית, (‏ולא יצטרכו ללמוד את הקורס התפתחות שפה תקינה ולקויה: מהינקות לבגרות (‏10787‎)‏‎)‏.

2

או הקורס הוראה יחידנית (‏10256‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3

אחד מתנאי הקבלה לקורס זה הוא הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏. סטודנטים שלומדים לתואר במדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה, יהיו פטורים מתנאי קבלה זה באישור מיוחד של מרכז ההוראה של הקורס. עם זאת, לא מומלץ לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית בקורסים המתקדמים בפסיכולוגיה למי שלא למדו את הקורסים המהווים תנאי קבלה אליהם.

4

או הקורס קשב חזותי (‏10525‎)‏,שאינו מוצע עוד.

5

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, שאינו מוצע עוד.