בוגר בניהול

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 20 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 1

פ

3

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

ג. לימודי ניהול: חובה ובחירה – 82 נ"ז

חובה – 42 נ"ז3,2

התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏3

ר

6

או

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏3 +

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏3

ר

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏4 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏4

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 2

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

בחירה – 40 נ"ז5,3,2

בבחירה יש לכלול לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏4 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏4

ר

6

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ 2

ר

6

מקרו כלכלה א (‏10793‎)‏ 6,5

ר

3

מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏ 7,5

ר

3

ניהול התפעול 1 (‏10687‎)‏

ר

4

יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (‏10713‎)‏ 8

ר

3

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

יחסי עבודה (‏10588‎)‏ 9

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ 10

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏ 9

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏ 9

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏ 9

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏ 9

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 11

מ

4

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בניהול.

ה. בחירה חופשית: 6 נ"ז

יש להשלים את מכסת נקודות הזכות ל-108 וללמוד לפחות קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינה מקנה נקודות זכות.

2

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎)‏‏ שעבר לקורסי הבחירה. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את שניהם, הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

3

קורס החובה התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2018. במקומו יילמדו החל מסמסטר ב2018 שני הקורסים: התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏. מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ו-6 נ"ז יותר בלימודי הבחירה בניהול.

4

למי שיבחרו ללמוד את שני הקורסים, קורס אחד ייחשב במסגרת לימודי החובה והאחר במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

5

מי שלמדו את הקורס מקרוכלכלה א (‏10457‎)‏, שאינו מוצע עוד, המקנה 2 נ"ז, וילמדו את הקורס מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏ המקנה 3 נ"ז, נדרשים להשלים נ"ז אחת נוספת בלימודי הבחירה בניהול.

6

או הקורס מקרוכלכלה א (‏10457, 2 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד.

7

או הקורס מקרוכלכלה ב (‏10458, 4 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד.

8

הוראת הקורס הופסקה. אפשר ללמוד במקומו את הקורס מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים (‏20297‎)‏.

9

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה לתואר הנדון, אך הם מופיעים כקורסי בחירה.

10

בעבר נקרא הקורס בשם מתודולוגיה של סקרים.

11

החל מסמסטר א2019 הקורס יקנה 6 נ"ז מתקדמות. בנוסף, יחולו שינויים בתנאי הקבלה שלו, והם יהיו: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10735‎)‏ או צמד הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10735‎)‏+יסודות המשפט העסקי (‏10736‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית והדרכה ביבליוגרפית בספרייה. תנאי הקבלה החדשים אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.