בוגר בניהול

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 20 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 1

פ

3

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

ג. לימודי ניהול: חובה ובחירה – 82 נ"ז

חובה – 42 נ"ז 3,2

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 3

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 3

ר

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ 4 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ 4

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 2 או

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות משולב התנסות מעשית (‏10847‎)‏ 2

ר

9

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

בחירה – 40 נ"ז 6,5,3,2

בבחירה יש לכלול לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ 4 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ 4

ר

6

חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ 7

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ 2

ר

6

מקרו כלכלה א (‏10793 ‎)‏

ר

3

מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏

ר

3

ניהול התפעול 1 (‏10687‎)‏

ר

4

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

יחסי עבודה (‏10588‎)‏ 9,8

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ 10

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏ 8

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏ 8

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏ 8

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏ 8

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 11

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏ 12

מס

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 13

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בניהול.

ה. בחירה חופשית: 6 נ"ז

יש להשלים את מכסת נקודות הזכות ל-108 וללמוד לפחות קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינה מקנה נקודות זכות.

2

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎)‏‏ שעבר לקורסי הבחירה. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את שניהם, הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

מי שיבחרו ללמוד את הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות‏ משולב התנסות מעשית המקנה 9 נ"ז , יוכלו לצבור 3 נ"ז פחות במסגרת לימודי הבחירה בניהול

3

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ו-6 נ"ז יותר בלימודי הבחירה בניהול.

4

למי שיבחרו ללמוד את שני הקורסים, קורס אחד ייחשב במסגרת לימודי החובה והאחר במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

5

מי שלמדו את הקורס יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (‏10713‎)‏ (‏3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול.‏

6

מי שלמדו את הקורס תכנון מערכות דינמיות בזמן אמת: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

7

או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

8

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה לתואר הנדון, אך הם מופיעים כקורסי בחירה.

9

החל מסמסטר א2021 תופסק הוראת הקורס ובנוסף לא ניתן יהיה לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית בניהול.

10

בעבר נקרא הקורס מתודולוגיה של סקרים.

11

תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

12

לקורס יתקבלו סטודנטים מצטיינים בלימודיהם שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

13

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.