בוגר בכלכלה עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות1

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 3,2

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏ 3

ר

4

ג. לימודי כלכלה: חובה ובחירה – 67 נ"ז

חובה – 35 נ"ז4

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מקרו כלכלה א (‏10793‎)‏

ר

3

מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ 4

ר

4

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏

ר

3

בחירה – 32 נ"ז4

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות 9 נ"ז מקבוצה א.

קבוצה א5

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏

מ

3

מכרזים ושווקים אלקטרוניים (‏10949‎)‏

מ

3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

קבוצה ב

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ 6

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

היסטוריה כלכלית (‏10933‎)‏

מ

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 7

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בכלכלה.

ה. לימודי חטיבה: חובה – לפחות 28 נ"ז3

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

היסטוריה

מדיניות ציבורית

מדעי היהדות

סוציולוגיה

המקרא ועולמו

מדע המדינה

פילוסופיה

יחסים בין-לאומיים

אמנויות

תקשורת

מנהיגות ושינוי חברתי

חינוך

ספרות

פסיכולוגיה

קולנוע

מתמטיקה

מדעי החברה

חינוך מיוחד

ניהול

מדעי הלמידה

חשבונאות

הוראה

ניהול משאבי אנוש

תרבות המוסיקה

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בכלכלה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז מתקדמות מלימודי הבחירה בכלכלה.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.


1

במסגרת 24 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש לצבור לפחות 21 נ"ז מתקדמות בכלכלה. 3 נקודות הזכות המתקדמות הנוספות יכולות להיות בכלכלה או בקורסי הבחירה המתקדמים בחטיבה. הבוחרים בחטיבה במתמטיקה יצברו את כל המכסה הנדרשת של נ"ז המתקדמות בכלכלה בלבד.

2

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

3

הבוחרים בחטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד שני הקורסים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏, נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏10444‎)‏. לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות 35 נ"ז.

4

החל מסמסטר א2018 הקורס תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ מקנה 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2017 במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, ייצברו בלימודי החובה בכלכלה 1 נ"ז פחות ויידרשו לצבור בלימודי הבחירה בכלכלה 1 נ"ז נוספת.

5

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏10398‎)‏ (‏3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בקבוצה זו.

6

מי שיילמדו את הקורס מסמסטר א2021 לא יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית בכלכלה.

7

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.