בוגר בכלכלה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 1

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4

ג. לימודי כלכלה: חובה ובחירה – לפחות 95 נ"ז2

חובה – 35 נ"ז2

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מקרו כלכלה א (‏10793‎)‏

ר

3

מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ 2

ר

4

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏

ר

3

בחירה – לפחות 60 נ"ז2

בבחירה יש לכלול 24 נ"ז מתקדמות ובהן לפחות 12 מקבוצה א3

קבוצה א

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏

מ

3

מכרזים ושווקים אלקטרוניים (‏10949‎)‏

מ

3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

קבוצה ב4

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏ או

ר

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ 5

ר

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏ 10960 ‎)‏

מ

6

היסטוריה כלכלית (‏10933‎)‏

מ

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 6

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בכלכלה בקורס מקבוצה א.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

2

החל מסמסטר א2018 הקורס תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ מקנה 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2017 במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו בלימודי החובה בכלכלה 1 נ"ז פחות ויידרשו לצבור בלימודי הבחירה בכלכלה 1 נ"ז נוספת.

3

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏10398‎)‏ (‏3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בקבוצה זו.

4

מי שלמדו את הקורס ניהול אסטרטגי (‏‏10908‎‎)‏ לפני סמסטר א2015, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בקבוצה זו.

5

או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

6

חובה לכתוב בקורס זה עבודה סמינריונית למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.