חטיבה בתרבות המוסיקה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

מוסיקה ממבט ראשון (‏10148‎)‏

פ

3

מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב (‏10158‎)‏

פ

3

התנסויות סימפוניות (‏10164‎)‏

פ

3

תולדות הג'ז (‏10719‎)‏

ר

6

מוסיקה פופולרית בישראל (‏10785‎)‏

ר

6

האופרה (‏10411‎)‏

ר

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

מבעד לצלילים – מוסיקה בשיח הביקורתי (‏10959‎)‏

מ

6

שימו לב! תכנית החטיבה בתרבות המוסיקה מחליפה את תכנית החטיבה במוסיקה, שאינה מוצעת החל מסמסטר א2020. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית לתואר עם חטיבה במוסיקה לפני סמסטר א2020 יוכלו להמשיך ללמוד לתואר עם חטיבה זו או לעבור ללמוד לתואר עם החטיבה החדשה בתרבות המוסיקה, לפי בחירתם.

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2020 ואילך לא יוכלו ללמוד לתואר עם חטיבה במוסיקה.