בוגר (‏B.A.‎)‏ במדעי המחשב ובמדעי הקוגניציה (‏לפחות 123 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 38 נ"ז(‏1‎)‏

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ (‏2‎)‏

פ

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ (‏3‎)‏

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ (‏3‎)‏

ר

6

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ (‏4‎)‏

ר

4

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4


(‏1‎)‏

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד בנוסף את הקורס אלגברה ליניארית 2 (‏20229‎)‏, הנדרש ללימודי התואר השני, אחרת יידרשו להשלים אותו במסגרת קורסי ההשלמה לתואר שני.

(‏2‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור. בנוסף יידרשו הסטודנטים להשלים את לימוד תוכנת Matlab במסגרת הקורס יסודות מדעי הקוגניציה (‏10756‎)‏.

(‏3‎)‏

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏, או את שלושת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

(‏4‎)‏

או שני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112, 3 נ"ז‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286, 3 נ"ז‎)‏.

דרישות ייחודיות לתואר במדעי המחשב ובמדעי הקוגניציה

לתואר זה אין ללמוד את הקורס יסודות התכנות בשפת Java (‏‏20478‎‎)‏‏ במסגרת החוג במדעי הקוגניציה, אלא את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏, שהוא חובה בחוג במדעי המחשב. לימוד קורס זה פוטר מלימודי מדעי המחשב בחוג במדעי הקוגניציה.

לימוד הקורס לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏, שהוא חובה בחוג במדעי המחשב, פוטר מלימוד הקורס מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏ בחוג במדעי הקוגניציה.

לפיכך, יש לצבור בחוג במדעי הקוגניציה פחות 10 נ"ז.

דרישות החוג במדעי המחשב

לימודי מדעי המחשב: 42 נ"ז

חובה – 34 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 1

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏ 2

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

סמינר או סדנה במדעי המחשב3

מס

3

בחירה – 8 נ"ז4,5

בבחירה יש לכלול לפחות קורס מתקדם אחד

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ 6

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 7

ר

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏

ר

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 8

מ

6

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

סמינר או סדנה במדעי המחשב.9


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

2

או הקורס סיבוכיות חישובית (‏20545, 4 נ"ז‎)‏ שאינו מוצע עוד.

3

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

4

סטודנטים שלמדו את הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏ שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב.

5

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד במסגרת קורסי הבחירה בחוג במדעי המחשב את הקורסים מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏ וארגון המחשב (‏20471‎)‏.

6

הקורס יוצא מרשימת קורסי הבחירה בתכנית זו החל מסמסטר א2021.

7

או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 3 נ"ז לפני ג2016.

8

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏מתקדמות‎)‏.

9

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב.

דרישות החוג במדעי הקוגניציה

קורסים בהיקף של לפחות 53 נ"ז

לימודי מדעי המחשב: חובה – 6-4 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏

או

ר

4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏1

ר

6

לימודי פסיכולוגיה: חובה – 12 נ"ז

השתתפות במחקרים (‏91412‎)‏ 2

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

לימודי פילוסופיה: חובה – 12 נ"ז

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

לימודי בלשנות: חובה – 6 נ"ז

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

לימודי מדעי הקוגניציה: 19 נ"ז

חובה – 15 נ"ז

יסודות מדעי הקוגניציה (‏10756‎)‏ 3

ר

3

מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה (‏10944‎)‏

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏

מ

6

בחירה – 4 נ"ז מתקדמות

אחד מן הקורסים הבאים:

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4

שפה וקוגניציה (‏10956‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת באחד מבין הקורסים המתקדמים בתכנית החוג במדעי הקוגניציה. על הסטודנטים יהיה לדון בעבודתם, בשלב התהוותה, בפורום לתלמידי התכנית במדעי הקוגניציה שיונחה על ידי חבר סגל של התכנית.

מסלול למצטיינים במדעי הקוגניציה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מסלול למצטיינים לסטודנטים הבוחרים באחת משלוש התכניות הדו-חוגיות במדעי הקוגניציה: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה או בוגר במדעי המחשב ובמדעי קוגניציה (‏ייתכן שבעתיד ייפתח המסלול לתלמידים לתארים אחרים‎)‏.

תנאי הקבלה וההשתייכות למסלול

יתקבלו סטודנטים שיוכיחו את הצטיינותם על פי הקריטריונים א-ג כלהלן:

א. ציון של 85 לפחות בכל אחד מארבעת הקורסים הבסיסיים בתכנית החוג למדעי הקוגניציה: סטטיסטיקה למדעי החברה א או הסתברות לתלמידי מדעי המחשב, פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, יסודות התכנות בשפת Java (‏או ציון של 80 לפחות במבוא למדעי המחשב ושפת Java, או באחת מהחלופות האחרות לקורס זה בתכנית‎)‏, פסיכולוגיה פיזיולוגית. סטודנטים שהוכרו להם לימודים קודמים בקורסים הדומים בתכניהם לקורסים אלה, ציוני הקורסים שהוכרו ייחשבו לעניין שאלת זכאותם להשתייך למסלול המצטיינים.

ב. ציון ממוצע משוקלל של 90 לפחות בארבעת הקורסים הללו (‏או ציון ממוצע משוקלל של 88 לפחות אם נכלל ביניהם קורס חלופי ליסודות התכנות בשפת Java‎)‏.

ג. ציון ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בכל הקורסים שנלמדו בחוג למדעי הקוגניציה (‏או ציון ממוצע משוקלל של 84 לפחות אם נכלל ביניהם קורס חלופי ליסודות התכנות בשפת Java‎)‏. כמו כן, נדרש ציון ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בכל הקורסים שנלמדו בחוג האחר (‏פסיכולוגיה, פילוסופיה או מדעי המחשב‎)‏.

ד. סטודנטים שעמדו בתנאים א-ג יוכלו להתקבל למסלול למצטיינים בשנה האקדמית שלאחר סיום ארבעת הקורסים המוזכרים בסעיף א.

ה. על סטודנטים שיתקבלו למסלול המצטיינים יהיה להגיש לוועדה לאישור תכניות לימודים בקשה לאישור תכנית לימודים לתואר בוגר בחוג למדעי הקוגניציה ובחוג הנוסף הרלוונטי למסלול המצטיינים, וזאת תוך שלושה חודשים מיום שיתקבלו למסלול. אם לא יגישו תכנית כאמור, תבוטל קבלתם למסלול המצטיינים, הם יצורפו אליה מחדש לאחר הגשת התכנית.

ו. סטודנטים שיתקבלו למסלול למצטיינים יישארו שייכים אליו כל עוד הם עומדים בתנאי ג שלעיל, וכל עוד לא נכשלו בקורס כלשהו הכלול באחד מחוגי הלימוד שלהם. העמידה בתנאים אלה תיבחן מחדש בסוף כל שנה אקדמית. סטודנטים שהתקבלו למסלול המצטיינים ואשר נשרו ממנו עקב אי עמידה באחד מן התנאים הללו או בשניהם יושבו למסלול המצטיינים אם שיפרו את ממוצע הציונים שלהם כנדרש או למדו שוב את הקורס שבו נכשלו ועברו אותו בהצלחה, בהתאמה.

הטבות

סטודנטים אשר ישתייכו למסלול למצטיינים יזכו בהטבות כדלקמן:

1. יקבלו מלגות שכ"ל לכל הקורסים שיילמדו בשנה אקדמית שבה יילמדו לפחות 6 קורסים בשנה (‏‏לפחות 2 קורסים בכל אחד משני החוגים‎)‏, כל עוד הדבר יתאפשר בהתאם לתכנית הלימודים שהגישו ולהיצע הקורסים בשנה המדוברת‎‏, החל מהשלב שבו התקבלו למסלול וכל עוד הם שייכים אליו. סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה שלהם יקבלו מלגות שכ"ל עבור הקורסים שציונם משתקלל בציון לתואר שנותרו להם – יהא מספרם אשר יהא. המלגה לכל קורס תכסה את שכר הלימוד הבסיסי לקורס, בכל הקורסים שבהם הם חייבים בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה להם ואשר חייבים בשכר לימוד, ובכללם אנגלית למתקדמים.

2. יופנו לחבר סגל בכיר אשר ייעץ להם בכל היבט הקשור ללימודים.

3. ישתתפו בסמינר למצטיינים לפי הפירוט הבא:

ההשתתפות בסמינר המצטיינים היא חובה לתלמידי מסלול המצטיינים.

4. לסטודנטים במסלול למצטיינים תהיה האפשרות לבצע פרויקט מחקר בהנחיית חבר/ת סגל בכיר, וזאת בתנאי שיימצא נושא לפרויקט מחקר המעניין הן את התלמיד והן את חבר/ת סגל, ושחבר הסגל יסכים להנחות בפרויקט. סטודנטים שיבצעו פרויקט כזה יזכו לתגמול כספי, בנוסף למלגת שכ"ל.

סטודנטים שעומדים בתנאי הקבלה יפנו לד"ר נעם שנטל בדוא"ל: shental@openu.ac.il.


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

2

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

3

במסגרת קורס זה תילמד תוכנת Matlab, אותה ניתן ללמוד גם בנפרד מלימוד הקורס. לימוד התוכנה נסמך על ידע קודם מסוים באלגברה לינארית, כמפורט בתיאור הקורס.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.