בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במתמטיקה ומדעי המחשב (‏118 נ"ז‎)‏

א. לפחות 118 נ"ז1

ב. לימודי מתמטיקה ומדעי המחשב: 117 נ"ז2

מתמטיקה:3 לפחות 69 נ"ז4,2

(‏i‎)‏ הקורסים – 49 נ"ז ובהן 8נ"ז מתקדמות:

רמה

נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 5,4

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 20475‎)‏ 5,4

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏ 6

ר5+מ2

7

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏

ר

4

מבנים אלגבריים (‏20230‎)‏

ר3+מ3

6

פונקציות מרוכבות (‏20243‎)‏

ר3+מ3

6

(‏ii‎)‏ אחד מהקורסים – 4 נ"ז:8,7

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏ או

ר

4

תורת הקבוצות (‏20281‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ אחד מהקורסים – 6-4 נ"ז:7

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏ או

ר

6

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

(‏iv‎)‏ אחד מהקורסים – 6-4 נ"ז:

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏ או

ר

4

לוגיקה מתמטית (‏20327‎)‏

מ

6

(‏v‎)‏ קורסים מתקדמים – לפחות 8 נ"ז: 2

טופולוגיה קבוצתית (‏20521‎)‏ 9

מ

4

מבוא לאנליזה פונקציונלית (‏20525‎)‏ 9

מ

4

תורת המידה (‏20324‎)‏

מ

6

משוואות דיפרנציאליות חלקיות (‏20394‎)‏ 9

מ

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 (‏20599‎)‏

מ

4

הרחבת שדות ותורת גלואה (‏20511‎)‏

מ

4

(‏vi‎)‏ סמינר במתמטיקה – 3-0 נ"ז מתקדמות10

מס

3-0

מדעי המחשב: 48 נ"ז

חובה – 40 נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 11

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏ 7

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏ 8

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏

מ

4

סמינר או סדנה במדעי המחשב12

מס

3

בחירה – 8 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות קורס מתקדם אחד

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ 13

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 14

ר

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 15

מ

6

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏

מ

4

ג. דרישות סמינריוניות

סמינר במתמטיקה10 וכן סמינר או סדנה במדעי המחשב.16

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

למילוי הדרישות המפורטות בסעיף ב להלן, דרושות לפחות 117 נ"ז, ובבחירה מתאימה ניתן לצבור את מלוא 118 נקודות הזכות הנדרשות לתואר. מי שיעמדו בכל דרישות סעיף ב תוך צבירת פחות מ-118 נ"ז, רשאים להשלים את מכסת הנקודות הכוללות ל-118, בבחירה חופשית במתמטיקה, במדעי המחשב או בדיסציפלינה אחרת כלשהי. מומלץ לבחור קורס בפיסיקה.

2

החל מסמסטר א2019 הופחתו נקודות הזכות בשלושה קורסים מתקדמים בסעיף (‏v‎)‏ מ-6 נ"ז ל-4 נ"ז. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית זו לפני סמסטר א2019 יוכלו להסתפק בלפחות 6 נ"ז בסעיף (‏v‎)‏ במקום 8 נ"ז – ויותר להם לצבור 2 נ"ז פחות בלימודי מתמטיקה ובלימודי מתמטיקה ומדעי המחשב אך בתכנית כולה יש לצבור את מלוא 118 נ"ז.

3

לימודי מתמטיקה מובנים מיסודם. לפיכך, יש חשיבות רבה ללימוד קורסי החובה בסדר הגיוני, ולהשלמת הדרישות בבחירה מתאימה. אפשר ורצוי להסתייע ביועצי המתמטיקה.

4

מי שלמדו את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד, יצברו בלימודי המתמטיקה בסעיף ב, בסעיף ב(‏i‎)‏, ובסעיף ב כולו 2 נ"ז פחות.

5

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

6

לפני סמסטר ב2020 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה רגילה‎)‏. מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, יצברו בסעיף ב בלימודי המתמטיקה פחות 1 נ"ז רגילה ופחות 2 נ"ז מתקדמות.

7

הקורס מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏ מכיל חומר הדרוש כידע קודם לקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏, ושאינו כלול בקורס תורת הקבוצות (‏20281‎)‏. לסטודנטים הבוחרים ללמוד את הקורס תורת הקבוצות ולא את מתמטיקה בדידה במסגרת סעיף ב(‏ii‎)‏, מומלץ ללמוד את אחד מקורסי ההסתברות בסעיף ב(‏iii‎)‏ לפני או במקביל לקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים.

8

בידע הקודם הדרוש לקורס אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏, נזכר הקורס מתמטיקה בדידה (‏או מתמטיקה דיסקרטית‎)‏, ולא נזכר הקורס תורת הקבוצות (‏20281‎)‏, המתאים קצת פחות. עם זאת, גם הקורס תורת הקבוצות מספיק כרקע לקורס אוטומטים ושפות פורמליות.

9

לפני סמסטר א2019 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

10

מותר סמינר המקנה 3 נ"ז, או סמינר מצומצם ללא ניקוד הנסמך על אחד הקורסים המקנים נ"ז מתקדמות במתמטיקה. החל מסמסטר א2021 תבוטל האפשרות לכלול סמינר ללא ניקוד בתכנית. ראו פירוט בתיאורי הקורסים הרלוונטיים.

11

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

12

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

13

הקורס יוצא מרשימת קורסי הבחירה בתכנית זו החל מסמסטר א2021.

14

או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 3 נ"ז לפני סמסטר ג2016.

15

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

16

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב.