בוגר בניהול עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות1

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 20 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 3,2

פ

3

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

ג. לימודי ניהול: חובה ובחירה – 64 נ"ז 4

חובה – 42 נ"ז5,4

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 4

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 4

ר

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ 6 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ 6

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 5 או

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות משולב התנסות מעשית (‏10847‎)‏ 5

ר

9

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

בחירה – 22 נ"ז 7,5,4

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏6 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏6

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

ניהול התפעול 1 (‏10687‎)‏

ר

4

חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ 8

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ 5

ר

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ 9,#

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 10

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏ 11

מס

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 12

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בניהול.13

ה. לימודי חטיבה: חובה – לפחות 24 נ"ז 6,5,4,3

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

אמנויות

בלשנות

ביולוגיה מולקולרית

גיאולוגיה

היסטוריה

הוראה

המקרא ועולמו

חינוך

חינוך מיוחד

חשבונאות

יחסים בין-לאומיים

כלכלה

כימיה

לוגיסטיקה

לימודי אפריקה

לימודי שדה

מדעי הלמידה

מדעי היהדות

מדעי המחשב – מערכות ויישומים

מדע המדינה

מדיניות ציבורית

מנהיגות ושינוי חברתי

משפט ציבורי

מתמטיקה

משפט עסקי

מדע המדינה

ניהול משאבי אנוש

ספרות

סוציולוגיה

פילוסופיה

פסיכולוגיה

קולנוע

תרבות המוסיקה

תקשורת

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בניהול עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז המתקדמות מלימודי הבחירה בניהול.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.


על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

1

במסגרת 24 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש לצבור לפחות 18 נ"ז מתקדמות בניהול. 6 נקודות הזכות המתקדמות הנוספות יכולות להיות בניהול או מקורסי הבחירה המתקדמים בחטיבה. הבוחרים בחטיבה במתמטיקה יצברו 24 נ"ז מתקדמות בניהול בלבד, ויכתבו שתי עבודות סמינריוניות בניהול.

2

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

3

הבוחרים בחטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏. לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות 27 נ"ז.

4

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים: התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ו-6 נ"ז יותר בלימודי הבחירה בניהול.

לסטודנטים לתואר בניהול עם חטיבה בניהול משאבי אנוש, הקורס התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ ייחשב במסגרת קורסי החובה בניהול ולא במסגרת החטיבה. בנוסף הם אינם חייבים לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות במסגרת לימודי הבחירה בניהול. הקורסים יכולים להיות קורסי פתיחה, קורסים רגילים או קורסים מתקדמים, בתנאי שלא נלמדו במסגרת החטיבה ובתנאי שיצברו 24 נ"ז מתקדמות בתכנית כולה.

מי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2017 ובחרו בחטיבה ביחסי עבודה שהוראתה הופסקה רשאים להשלים את דרישות החטיבה לפי גירסת תשע"ו. בתכנית זו נדרשים הסטודנטים לצבור רק 16 נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, ואינם חייבים לכלול בהן נ"ז מתקדמות. הקורסים יכולים להיות קורסי פתיחה, קורסים רגילים או קורסים מתקדמים, בתנאי שלא נלמדו במסגרת החטיבה.

סטודנטים הבוחרים בחטיבה בחשבונאות נדרשים לצבור רק 18 נ"ז מתקדמות במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז בבחירה בסך הכל. סטודנטים הבוחרים בחטיבה במשפט עסקי נדרשים לצבור רק 16 נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, ומהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות. בתכנית כולה נדרש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

5

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎)‏‏ שעבר לקורסי הבחירה. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, נדרשים ללמוד אחד מבין שני הקורסים הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את שניהם, הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי הבחירה בניהול. סטודנטים הבוחרים בחטיבה במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים בלימוד הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

מי שיבחרו ללמוד את הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות‏ משולב התנסות מעשית המקנה 9 נ"ז , יוכלו לצבור 3 נ"ז פחות במסגרת לימודי הבחירה בניהול

6

לסטודנטים שיילמדו את שני הקורסים, התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ וניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏, קורס אחד ייחשב במסגרת לימודי החובה והאחר במסגרת לימודי הבחירה בניהול, להוציא סטודנטים המצרפים חטיבה ביחסי עבודה (‏שאינה מוצעת עוד‎)‏, או חטיבה בניהול משאבי אנוש. אלה חייבים ללמוד את שני הקורסים: הקורס התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ ייחשב להם במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ ייכלל במסגרת לימודי החובה בחטיבה.

7

מי שלמדו את הקורסים יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (‏10713‎)‏ (‏3 נ"ז‎)‏, תכנון מערכות דינמיות בזמן: ישום למשאבי אנוש (‏10516, 6 נ"ז מתקדמות‎)‏,יחסי עבודה (‏10588, 6 נ"ז מתקדמות‎)‏ שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול, אלא אם כללו אותם ‏במסגרת לימודי החטיבה בלוגיסטיקה, למי שבחרו בחטיבה זו.

8

או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

9

החל מסמסטר א2022 תופסק הוראת הקורס ובנוסף לא ניתן יהיה לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית בניהול.

10

תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

11

לקורס יתקבלו סטודנטים מצטיינים בלימודיהם שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

12

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

13

מי שהחלו ללמוד לפני סמסטר א2021 וכתבו או יכתבו, עד סמסטר ג2023, עבודה סמינריונית במסגרת הקורס המתקדם בחטיבה, העבודה הסמינריונית תחשב להם במניין הדרישות הסמינריוניות של התואר.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.