חטיבה במשפט עסקי

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

לשילוב רק בתארים: ניהול, כלכלה, מדעי הרוח והחברה, מדעי החברה והרוח ומדעי החברה עם לימודי חטיבה1

30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

לקורסי הבחירה ברמה מתקדמת שבחטיבה יש תנאי קבלה שאינם נכללים בדרישות החטיבה. יש ללמוד אותם במסגרת התואר העיקרי.

חובה – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10836‎)‏ 2

ר

6

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 3

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

בחירה – 6 נ"ז

סוגיות במשפט העברי (‏10229‎)‏ 4

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

משפט השלטון המקומי בישראל (‏10802‎)‏

ר

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏ 10901 ‎)‏ 5

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏ 10558 ‎)‏ 5

מ

6

 


1

בתכניות לתארים במדעי הרוח והחברה, מדעי החברה והרוח ומדעי החברה בשילוב עם החטיבה במשפט עסקי, 6 נ"ז מלימודי החטיבה ייחשבו במניין נקודות הזכות במדעי החברה הנצברות במסגרת התואר העיקרי. שאר 24 נקודות הזכות שייצברו במסגרת החטיבה לא ייחשבו במניין נקודות אלה. באופן זה, סך נקודות הזכות הנדרשות לכל אחד מהתארים האלה (‏כולל החטיבה‎)‏ הוא 108 נ"ז.

סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה במשפט עסקי, נדרשים לצבור רק 16 נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, ומהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות. בתכנית כולה נדרש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

2

או צמד הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10735, 4 נ"ז‎)‏, ויסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שאינם נלמדים עוד.

3

או צמד הקורסים יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, ודיני תאגידים (‏10900‎)‏ (‏במתכונתם הקודמת (‏4 נ"ז‎)‏‎)‏ שאינם נלמדים עוד.

4

הקורס סוגיות במשפט העברי (‏10229‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2022א.

5

לקורס מתקדם זה יש תנאי קבלה שאינם נכללים בדרישות החטיבה. מי שיבחרו ללמוד את הקורס, ידרשו ללמוד את הקורסים המופיעים בתנאי הקדם במסגרת התואר העיקרי.