תעודת הוראה בקולנוע

התכנית מקנה תעודת הוראה בקולנוע לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה באחת מהתכניות בקולנוע, או במדעי הרוח, או במדעי הרוח והחברה, שעמדו בדרישות החובה המפורטות בסעיף 1 להלן, ולבעלי תואר בוגר בקולנוע מאוניברסיטאות אחרות,1 המבקשים להכשיר את עצמם להוראת קולנוע בבתי ספר על-יסודיים בישראל. 2 תכנית הלימודים לתעודת הוראה בקולנוע כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה

קורסים בקולנוע – 54 נ"ז

קורסי חובה – 36 נ"ז

רמה

נ"ז

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏‏10640‎‏‎)‏

ר

6

מבוא לקולנוע ישראלי (‏‏10421‎‎)‏‏ 3

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏‏10792‎‎)‏ 4

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏‏10648‎‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 (‏‏10683‎‎)‏

ר

6

סדנה בסיסית בצילום ובעריכה קולנועיים (‏‏10805‎‎)‏‏ 5

ר

3

סדנת תסריטאות למתחילים (‏‏10806‎‎)‏ 5

ר

3

קורסי בחירה – 18 נ"ז

בבחירה יש לכלול 12 נ"ז מתקדמות, מהן לפחות 6 נ"ז בקורס בתאוריה או בהיסטוריה של הקולנוע ‏(‏מסומנים בכוכבית‎)‏, ולפחות 6 נ"ז בקורס בקולנוע ישראלי או פלסטיני.

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏‏ *

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר (‏‏10747‎)‏ *‎‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏‏10693‎‎)‏‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏‏10958‎‎)‏‏ *

ר

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏‏10911‎‎)‏‏ *

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏‏10927‎)‏‎‏ *

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏‏10939‎‎)‏‏

מ

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏‏10534‎‎)‏‏

מ

6

הקולנוע הפלסטיני (‏‏10578‎‎)‏‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏‏10551‎)‏‎‏ 6

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏‏10931‎‎)‏‏

מ

6

דרישות סמינריוניות: 6 נ"ז

עבודה סמינריונית אחת בקולנוע.

ב. דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בקולנוע

קורסים בחינוך – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

קורסים במתודולוגיה

מתודולוגיה של הוראת קולנוע (‏55477‎)‏ 8,7

(‏6‎)‏ 9

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏ 8

(‏4‎)‏ 10

הכשרה מעשית 11

פרקטיקום בהוראת קולנוע (‏56011‎)‏ 8

(‏10‎)‏ 12

סמינר דידקטי בהוראת קולנוע (‏56012‎)‏ 8

(‏4‎)‏ 10

ג. דרישות הקבלה לתכנית הלימודים לתעודת הוראה בקולנוע

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון מתאים (‏‏כמפורט לעיל‎‎)‏‏ או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בקולנוע וממוצע ציוניהם הוא75 לפחות.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בקולנוע רק לאחר שצברו לפחות 84 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של75 לפחות, בכללן לפחות 48 נ"ז בקורסים בקולנוע, קורס מתקדם אחד, עבודה סמינריונית אחת בקולנוע לפי דרישות התכנית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.13

אפשר לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר, ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובת לימוד קורס מתקדם בחינוך במסגרת תעודת ההוראה.

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בקולנוע יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (‏‏ראו סעיף 2 לעיל‎‎)‏‏, ולפני ההרשמה לקורס מתודולוגיה של הוראת קולנוע (‏55477‎)‏.14 ‏

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד. החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בקולנוע אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏‏במידת הצורך‎)‏‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: ד"ר בני בן דוד bennybd@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן.


1

בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות בסעיף 1, יידרשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לחובות אלה.

2

המעוניינים בתעודת הוראה בקולנוע יפנו לייעוץ לד"ר בני בן דוד bennybd@openu.ac.il

3

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (‏‏10421‎(‏‏, שאינו מוצע עוד.

4

קורס זה הוא חובה בתכנית החל מסמסטר ב2015 במקום הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏‏10734‎‎)‏. מי שלמדו את הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו לפני סמסטר ב2015, פטורים מלימוד קורס זה. סטודנטים אלה, שיבחרו בכל זאת ללמוד גם את הקורס מבוא לתאוריות קולנועיות, הקורס תורת הספרות והתרבות ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בתכנית.

5

לפני סמסטר ג2017 הקנתה הסדנה 2 נ"ז בלבד. סטודנטים שלמדו את סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (‏10621, 2 נ"ז‎)‏, או את סדנת בימוי (‏10803, 2 נ"ז‎)‏, שאינן מוצעות עוד, הסדנה תחשב להם במסגרת לימודי הבחירה.

6

או הקורס ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים (‏‏10551‎‎)‏‏, שאינו מוצע עוד.

7

לקורס מתודולוגיה של הוראת הקולנוע (‏‏55477‎)‏‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר נכון של לימוד של הקורסים.

8

בקורס זה יש מפגשי חובה.

9

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אך שקול ל-6 שעות סמסטריאליות.

10

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אך שקול ל-4 שעות סמסטריאליות.

11

להכשרה המעשית יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מתודולוגיה של הוראת הקולנוע (‏‏55477‎‎)‏‏.

12

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אך שקול ל-10 שעות סמסטריאליות.

13

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.

14

את בקשת המועמדות יש לשלוח למזכירות תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.