הצטיינות במהלך הלימודים לתואר ראשון

​מפעם לפעם אנו מעדכנים, מחדדים ומבהירים היבטים הקשורים בהצטיינות בלימודים. אנו עושים כמיטב יכולתנו ששינויים אלה לא יפגעו בסטודנטים. מומלץ לעקוב אחר השינויים באתר האו"פ.

מצטייני נשיא ומצטייני דיקן הלימודים האקדמיים – תשפ"ד

קביעת המצטיינים נעשית על פי הישגי הסטודנטים ברישומי האוניברסיטה הפתוחה.1 הודעה על זכאות להצטיינות תישלח לסטודנטים. הסטודנטים אינם יכולים להציג את מועמדותם לקבלת הצטיינות.
 
תנאי סף
סטודנטים יהיו זכאים להיכלל באוכלוסייה שממנה ייבחרו המצטיינים, בתנאי שיעמדו בתנאי הסף כמפורט להלן:
א. סיימו בהצלחה חמישה2 קורסים אקדמיים3 לפחות, המקנים נ"ז בשנת הלימודים תשפ"ד וציוניהם נקלטו במערכת עד תאריך פרסום הרשימה.
ב. לא נכשלו בקורס/ים האקדמי/ים שלמדו בשנה הקובעת להצטיינות. אם נכשלו בקורס ולאחר מכן חזרו עליו והצליחו בו, הכישלון לא ייחשב.
ג. ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה לא השיתה עליהם שלילת הצטיינות.
 
בחירת המצטיינים ורמות ההצטיינות
קיימות שתי רמות הצטיינות:
1.      מצטייני דיקן הלימודים האקדמיים* – בעלי הציונים הגבוהים ביותר מתוך בעלי ממוצע ציונים משוקלל
         העומד על 90 לפחות.
2.      מצטייני נשיא* – בעלי הציונים הגבוהים ביותר מתוך בעלי ממוצע ציונים משוקלל העומד על 95 לפחות.
מספר המצטיינים השנתי (מצטייני דיקן הלימודים האקדמיים ומצטייני נשיא) לא יעלה על 20% מסך האוכלוסייה המפורטת בתנאי הסף שלעיל. מתוכם, מספר מצטייני הנשיא לא יעלה על 20% ממספר המצטיינים השנתי.
 
תעודות הצטיינות
העומדים בתנאי הסף ונכללים במכסת ההצטיינות יקבלו תעודה המעידה על הישגיהם בשנת הלימודים תשפ"ד. תעודות ההצטיינות יוענקו בתחילת שנת 2025. תעודת ההצטיינות תכלול את רשימת הקורסים שזיכו את הסטודנט או הסטודנטית בהצטיינות.
  
מלגות הצטיינות
מצטייני נשיא העומדים בתנאי הסף ונכללים במכסת הצטיינות נשיא יקבלו מלגת הצטיינות4 בלימודים, נוסף על תעודת ההצטיינות. 
*בחישוב הממוצע המשוקלל מובאים בחשבון כל הקורסים שהסטודנטים סיימו בהצלחה בשנה הקובעת להצטיינות (גם אם למדו יותר מחמישה קורסים בשנה זו).
 

 
1.     לנוכח המצב הביטחוני ולאור העובדה שבוטלו מועדי הבחינה של סמסטר ג2023 נדחה מועד סגירת רשימת המצטיינים.
מועד חדש יפורסם בהמשך.
2.     סטודנטים עד גיל 18 וחיילים בשירות חובה – לפחות ארבעה קורסים אקדמיים.
3.     קורסים אקדמיים, לא כולל עבודה סמינריונית
4.     מלגת הצטיינות היא סכום כספי בגובה שהאוניברסיטה הפתוחה קובעת. המלגה תועבר ל"חשבון האישי" של הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, והוא מיועד למימון המשך הלימודים או לקבלת החזר כספי. סטודנטים הפטורים מתשלום שכר לימוד, בשל היותם עובדי האו"פ או בשל היותם בני משפחה מדרגה ראשונה של עובדי האו"פ, יקבלו תעודת הצטיינות אך לא יוכלו לקבל מלגת הצטיינות.
 


מצטייני נשיא ומצטייני דיקן הלימודים האקדמיים – תשפ"ג

קביעת המצטיינים נעשית על פי הישגי הסטודנטים ברישומי האוניברסיטה הפתוחה.1 הודעה על זכאות להצטיינות תישלח לסטודנטים. הסטודנטים אינם יכולים להציג את מועמדותם לקבלת הצטיינות.
 
תנאי סף
סטודנטים יהיו זכאים להיכלל באוכלוסייה שממנה ייבחרו המצטיינים, בתנאי שיעמדו בתנאי הסף כמפורט להלן:
א. סיימו בהצלחה חמישה2 קורסים אקדמיים3 לפחות, המקנים נ"ז בשנת הלימודים תשפ"ג וציוניהם נקלטו במערכת עד תאריך סגירת הרשימה. השנה (תשפ"ג) בשל תקופת המלחמה ובאופן חריג יהיו זכאים להצטיינות גם מי שסיימו ארבעה קורסים אקדמיים שבהם ציון מספרי וקורס אחד שבו ציון בינרי (ציון "עובר" לא מספרי), למעט סטודנטים עד גיל 18 וחיילים בשירות חובה- בנוגע אליהם קריטריון ההצטיינות לא השתנה כלומר הקריטריון הוא ארבעה קורסים אקדמיים שבהם ציון מספרי.
ב. לא נכשלו בקורס/ים האקדמי/ים שלמדו בשנה הקובעת להצטיינות. אם נכשלו בקורס ולאחר מכן חזרו עליו והצליחו בו, הכישלון לא ייחשב.
ג. ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה לא השיתה עליהם שלילת הצטיינות.
 
בחירת המצטיינים ורמות ההצטיינות
קיימות שתי רמות הצטיינות:
1.      מצטייני דיקן הלימודים האקדמיים* – בעלי הציונים הגבוהים ביותר מתוך בעלי ממוצע ציונים משוקלל
         העומד על 90 לפחות.
2.      מצטייני נשיא* – בעלי הציונים הגבוהים ביותר מתוך בעלי ממוצע ציונים משוקלל העומד על 95 לפחות.
מספר המצטיינים השנתי (מצטייני דיקן הלימודים האקדמיים ומצטייני נשיא) לא יעלה על 20% מסך האוכלוסייה המפורטת בתנאי הסף שלעיל. מתוכם, מספר מצטייני הנשיא לא יעלה על 20% ממספר המצטיינים השנתי.
 
תעודות הצטיינות
העומדים בתנאי הסף ונכללים במכסת ההצטיינות יקבלו תעודה המעידה על הישגיהם בשנת הלימודים תשפ"ג. תעודות ההצטיינות יוענקו בחודש יוני 2024. תעודת ההצטיינות תכלול את רשימת הקורסים שזיכו את הסטודנט או הסטודנטית בהצטיינות.
  
מלגות הצטיינות
מצטייני נשיא העומדים בתנאי הסף ונכללים במכסת הצטיינות נשיא יקבלו מלגת הצטיינות4 בלימודים, נוסף על תעודת ההצטיינות. 
*בחישוב הממוצע המשוקלל מובאים בחשבון כל הקורסים שהסטודנטים סיימו בהצלחה בשנה הקובעת להצטיינות (גם אם למדו יותר מחמישה קורסים בשנה זו).
 

 
1.    רשימת המצטיינים תיסגר ביום 10 באפריל 2024 והמועד האחרון להגשת ערעור הוא עד עשרה ימים מיום סגירת הרשימה.
2.     סטודנטים עד גיל 18 וחיילים בשירות חובה – לפחות ארבעה קורסים אקדמיים.
3.     קורסים אקדמיים, לא כולל עבודה סמינריונית.
4.     מלגת הצטיינות היא סכום כספי בגובה שהאוניברסיטה הפתוחה קובעת. המלגה תועבר ל"חשבון האישי" של הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, והוא מיועד למימון המשך הלימודים או לקבלת החזר כספי. סטודנטים הפטורים מתשלום שכר לימוד, בשל היותם עובדי האו"פ או בשל היותם בני משפחה מדרגה ראשונה של עובדי האו"פ, יקבלו תעודת הצטיינות אך לא יוכלו לקבל מלגת הצטיינות.
 הצטיינות לתואר

הצטיינות: 20% מהמסיימים להם מוענקת תעודה בטקס בוגרים מסויים, שהשיגו את הציונים הגבוהים ביותר במחלקה (או בתחום הלימוד) יחשבו כמצטיינים ובלבד שעמדו בדרישות המלאות לתואר וממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.
הצטיינות יתרה:  20% העליונים מכלל המצטיינים יזכו להערכה "בהצטיינות יתרה", בתנאי שממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות.
כל זאת בתנאי שלפחות 67% (2/3) מהיקף נקודות הזכות של תכנית הלימודים שבה יוענק התואר ונלמדו בפועל במסגרת תואר זה, הם בלימודים של האוניברסיטה הפתוחה.
שיטת ההצטיינות תחול על כלל התארים: חד-חוגי, דו-חוגי. 
במסגרת כללי ההצטיינות, לא תינתן הצטיינות עבור לימודי חוג לאחר תואר.
חלוקת הסטודנטים לקבוצות לצורך בחירת המצטיינים תיקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה של הוועדה לאישור תכניות לימודים.

מועד קובע: רשימת המצטיינים בכל טקס בוגרים תיקבע על פי רשימות ציוני הגמר של הזכאים לתואר עד המועד האחרון המזכה השתתפות בטקס הענקת התארים באותה שנה.

אזכור ההצטיינות יופיע לראשונה על גבי הדיפלומה בעת הענקתה בטקס.