ידיעון תשפ"ד

חטיבה במשפט ציבורי

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

31-25 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות. [475]

הערות

475

בתכניות לתארים במדעי הרוח והחברה, מדעי החברה והרוח ומדעי החברה בשילוב עם החטיבה במשפט ציבורי, נקודות הזכות שייצברו במסגרת החטיבה לא ייחשבו במניין נקודות הזכות במדעי החברה הנדרשות במסגרת התואר העיקרי. באופן זה, סך נקודות הזכות הנדרשות לכל אחד מהתארים האלה (כולל החטיבה) הוא 120 נ"ז לפחות. 

476

או הקורס במספרו הקודם 10735.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים