ידיעון תשפ"ד

חטיבה ביחסים בין-לאומיים

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

הערות

478

מי שלמדו את הקורסים דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509)הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (10925), מלחמה ואסטרטגיה (10390), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה בחטיבה ביחסים בין-לאומיים.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

479

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים