ידיעון תשפ"ד

חטיבה במדע המדינה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות. [477]

הערות

477

מי שלמדו את הקורסים סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (10326), אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (10903), דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509), דת, מדינה ופוליטיקה (10342), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת החטיבה במדע המדינה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים