ידיעון תשפ"ד

תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר מוסמך

בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה, החל משנת הלימודים תשפ"ד (2024) תכניות הלימודים לתעודות הוראה יילמדו בהתאם למתווה חדש.

מי שהגישו מועמדות לתעודת הוראה ולמדו לפחות קורס אחד בתכנית ל"תעודת הוראה" עד סמסטר 2023ב (כולל) ישלימו את לימודיהם לפי התכנית המפורטת בארכיון התכניות תשפ"ג (2023), ובלבד שישלימו לימודיהם עד סמסטר 2026ג.

סטודנטים וסטודנטיות אחרים ילמדו לפי דרישות התכנית המפורטות להלן.

לא יתאפשר מעבר בין מתווים.

___________________________________________________________________________________________________________

התכנית מקנה תעודת הוראה באזרחות לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים של האוניברסיטה הפתוחה. תכנית הלימודים משלבת לימודים לתואר שני בלימודי דמוקרטיה ולתעודת הוראה באזרחות. התכנית כוללת קורסים אקדמיים במדע המדינה, בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

דרישות הקבלה

כדי להתקבל לתכנית המשולבת (תואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ותעודת הוראה באזרחות) יש לעמוד בתנאי הקבלה של התכנית לתואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

דרישות התכנית המשולבת

הדרישות לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים במסגרת התכנית המשולבת שונות מעט מהדרישות הסטנדרטיות לתואר זה.

א - דרישות החובה לתואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים במסגרת התכנית המשולבת

קורסי חובה - 13 נ"ז

קורסי בחירה - לפי דרישות התכנית לתואר מוסמך

במסלול ללא תזה יש ללמוד בסך הכל 7 קורסי בחירה מתקדמים-סמינריוניים, מתוכם לפחות 4 במגמת ההתמחות, ומתוכם לפחות סמינר מחקר אחד, הכולל כתיבת עבודה סמינריונית (סה"כ לפחות 23 נ"ז).

במסלול ללא תזה אפשר להמיר קורס בחירה מסעיף זה בקורס אחד מתוך רשימת הקורסים בסעיף ה (סה"כ 26 נ"ז).

במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות 3 קורסי בחירה מתקדמים-סמינריוניים, מתוכם לפחות 2 במגמת ההתמחות (סה"כ 9 נ"ז) ו-2 קורסים מתודולוגיים (סעיף ד) (סה"כ 15 נ"ז).

סטודנטים לא יוכלו ללמוד יותר מאשר 3 קורסי בחירה בטרם השלימו את קורסי החובה, כולל קורס החובה במגמת ההתמחות.

עבודות סמינריוניות

יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות במסלול בלי תזה ובמסלול עם תזה. עבודה אחת לפחות תיכתב בסמינר מחקר ממגמת  דמוקרטיה וגלובליזציה.

בחינה מסכמת

סטודנטים שהתקבלו ללימודים מסמסטר א2008 ואילך ולומדים במסלול ללא תזה, חייבים בבחינה מסכמת (12997). הבחינה תתבסס הן על קורסי החובה והן על קורסי הבחירה. לבחינה יוכלו לגשת סטודנטים שסיימו בהצלחה 11 קורסים וקיבלו ציון על עבודה סמינריונית אחת לפחות.

ב - דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה באזרחות [667]

קורסים בחינוך - 18 נ"ז [668]

קורסים במתודולוגיה

קורס
רמה
נ''ז

הכשרה מעשית

קבלה לתוכנית

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה באזרחות יגישו  בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה ולפני ההרשמה לקורס דידקטיקה של הוראת האזרחות (69007).[674]

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: [email protected]

להרשמה מקוונת ראו כאן

 

הערות

665

או הקורס מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה (12007). שאינו מוצע עוד. סטודנטים שלמדו את הקורס 12007 יידרשו להשלים נקודת זכות אחת פחות, למניין נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר.

667

הקורס ליקויי למידה (10527) נלמד באישור מיוחד במסגרת תעודת ההוראה עד סמסטר ב2017. מי שהספיק ללמוד אותו - ייחשב לו הקורס במקום הקורס הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (10363).

668

לקורס דידקטיקה של הוראת האזרחות (69007)‏  יש תנאי קדם אחדים ובכלל זה בחינת בקיאות שאותה יש לעבור  בהצלחה בסמסטר הקודם לתחילת הלימודים בקורס הדידקטי. כמו כן יש להקפיד על סדר לימוד הקורסים. הקורס הדידקטי הוא תנאי קבלה לפרקטיקום  (55165) ולסמינר הדידקטי (55473).  

669

בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים.

670

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

671

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

672

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

673

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת האזרחות (69007).

2604

הסדנאות אינן מקנות נקודות זכות אקדמיות, אבל שקולות ללימוד של 3 שעות סמסטריאליות כל-אחת.

674

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים