ידיעון תשפ"ד

תעודת הוראה בתקשורת

בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה, החל משנת הלימודים תשפ"ד (2024) תכניות הלימודים לתעודות הוראה יילמדו בהתאם למתווה חדש.

מי שהגישו מועמדות לתעודת הוראה ולמדו לפחות קורס אחד בתכנית ל"תעודת הוראה" עד סמסטר 2023ב (כולל) ישלימו את לימודיהם לפי התכנית המפורטת בארכיון התכניות תשפ"ג (2023), ובלבד שישלימו לימודיהם עד סמסטר 2026ג.

סטודנטים וסטודנטיות אחרים ילמדו לפי דרישות התכנית המפורטות להלן.

לא יתאפשר מעבר בין מתווים.


התכנית מקנה תעודת הוראה בתקשורת לבתי ספר על יסודיים לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה תואר בתקשורת ועומדים בדרישות כמפורט בהמשך, לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה במדעי החברה או במדעי הרוח או בתקשורת ולבעלי תואר בוגר מאוניברסיטאות אחרות[722] המבקשים להכשיר את עצמם להוראת תקשורת בבתי ספר על-יסודיים בישראל.

תכנית הלימודים לתעודת הוראה בתקשורת כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

א - דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה:

יש ללמוד את הקורס מבוא ללימודי תקשורת (10408) (6 נ"ז ברמה רגילה) במסגרת התואר הראשון או כהשלמה לקראת הלימודים לתעודת ההוראה.

ב - דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בתקשורת

תכנית הלימודים בתעודת הוראה בתקשורת תכלול קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית. כתנאי מוקדם להרשמה לקורס הליבה של התכנית דידקטיקה בהוראת התקשורת יש ללמוד את הקורסים מבוא ללימודי תקשורת, תכנון לימודים, הוראה והערכה, ואחד מבין הקורסים פסיכולוגיה בחינוך או אחד משני הקורסים הבאים: סוציולוגיה של החינוך/ הוראה: מקצוע, אמנות, אמנות?.

קורסים בחינוך - 18 נ"ז

קורסים במתודולוגיה

הכשרה מעשית

קורס
רמה
נ''ז


המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בתקשורת יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה, ולפני ההרשמה לקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת. [731]

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלבנטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות ועמדו בדרישות האנגלית.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בתקשורת רק לאחר שצברו לפחות 60 נ"ז בקורסים לתואר ראשון בממוצע של 75 לפחות, עמדו בדרישות האנגלית ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.[732]

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לפונים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד. קורסי ההשלמה ייקבעו מבין הקורסים:סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בתקשורת אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (במידת הצורך) ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

מתוך התכנית לתעודת הוראה (ראו סעיף ב' לעיל) ניתן לקבל פטור משני קורסים לחינוך לכל היותר ובתנאי שהפטור אינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם בחינוך במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל:

[email protected]

 

להרשמה מקוונת ראו כאן

הערות

722

בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות או מי שלא עמדו בדרישות הלימודים של לימודי תקשורת, יידרשו להשלמות.

725

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

724

בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים.

723

לקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת (55478) יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים. 

726

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות. 

2604

הסדנאות אינן מקנות נקודות זכות אקדמיות, אבל שקולות ללימוד של 3 שעות סמסטריאליות כל-אחת.

727

לפרקטיקום יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת (55478).

728

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות. בקורס זה חובת נוכחות במפגשים.

729

לסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת (55478).

730

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות. בקורס זה חובת נוכחות במפגשים.

731

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

732

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים