ידיעון תשפ"ד

חטיבה במדעי הטבע

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

יש ללמוד מהרשימה המצורפת לפחות ארבעה קורסים, ולפחות 24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר

הערות

1014

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2017 יצברו 4 נ"ז. יש לשים לב לחפיפות בין הקורס עולם הכימיה לקורס כימיה כללית. 

1016

במקום הקורס יסודות הפיסיקה ניתן ללמוד את שני הקורסים יסודות הפיסיקה א (20113)יסודות הפיסיקה ב (20114), 3 נ"ז כל אחד.

1015

קורס זה אינו מומלץ בתור קורס ראשון בכימיה למי שאין להם ידע מוקדם בתחום ברמה של 3 יחידות בגרות לפחות. ניתן להשלים את הידע באמצעות הקורס עולם הכימיה. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים