ידיעון תשפ"ד

חטיבה בביולוגיה מולקולרית

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

לפחות 25 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר

הערות

192

או הקורס התא: מבנה ופעילות - שנתי (20214) שאינו נלמד עוד.

1011

על סטודנטים המעוניינים בהשלמות לקראת הגשת מועמדות ללימודי רפואה (4-שנתי) ללמוד חלופה זו. לקורסים נוספים שאינם חלק מהחטיבה ונדרשים בהגשת מועמדות ללימודי רפואה ראו:  http://www.openu.ac.il/afik/TAU_BIU_medicine.html

1010

או הקורס ביוכימיה א (20204), שאינו מוצע עוד, והקנה 3 נ"ז.

1013

ניתן ללמוד קורס זה,ללא עלות, לסטודנטים שלמדו את הקורס כימיה כללית א (20470).

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2405

או הקורס התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (20214) שאינו מוצע עוד. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים