ידיעון תשפ"ה

חטיבה בלימודי ישראל

החטיבה תצוין בגיליון הציונים לתואר ולא בתעודת הבוגר.

דרישות החטיבה:

36-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן 6 נ"ז מתקדמות במקרה בו לומדים 24 - 29 נ"ז ועד 12 נ"ז מתקדמות במקרים בהם הסטודנט.ית לומדים 30 - 36 נ"ז.

כדי ללמוד בקורסים המתקדמים יש לקחת קודם לכן קורסים רגילים כתנאי קבלה (ראו באתרי הקורסים).

יש ללמוד קורסים משני מקבצים לפחות, מתוך המקבצים הבאים: היסטוריה, ספרות ואמנויות, מדעי החברה.

קורס
רמה
נ''ז
מקבץ קורסים בהיסטוריה [3328]


מקבץ קורסים בספרות ובאמנויות [3305,3330]


מקבץ קורסים במדעי החברההערות

3328

סטודנטים שלמדו את הקורס בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (10121) שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1717

הקורס בפיתוח

3305

או הקורס מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי 10693 שאינו מוצע עוד.

3330

סטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לקולנוע ישראלי (10421) שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.