ידיעון תשפ"ד

תעודת הוראה במקצועות היהדות

בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה, החל משנת הלימודים תשפ"ד (2024) תכניות הלימודים לתעודות הוראה יילמדו בהתאם למתווה חדש.

מי שהגישו מועמדות לתעודת הוראה ולמדו לפחות קורס אחד בתכנית ל"תעודת הוראה" עד סמסטר 2023ב (כולל) ישלימו את לימודיהם לפי התכנית המפורטת בארכיון התכניות תשפ"ג (2023), ובלבד שישלימו לימודיהם עד סמסטר 2026ג.

סטודנטים וסטודנטיות אחרים ילמדו לפי דרישות התכנית המפורטות להלן.

לא יתאפשר מעבר בין מתווים.


התכנית מקנה תעודת הוראה במקצועות היהדות (תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, תרבות יהודית ישראלית) לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה במדעי היהדות (דו-חוגי), בהיסטוריה (‏חד-חוגי, חד-חוגי עם לימודי חטיבה, דו-חוגי, במסלול היסטוריה של עם ישראל‎)‏, בפילוסופיה (דו-חוגי), בספרות (דו-חוגי), בתולדות האמנות (דו-חוגי), בקולנוע (דו-חוגי), במדעי הרוח, במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, וכן לבעלי תואר בוגר באחד מהתארים הנ"ל ממוסדות אקדמיים אחרים, המבקשים להכשיר את עצמם להוראת מקצועות היהדות בבתי ספר על-יסודיים.[675]

תכנית הלימודים לתעודת הוראה במקצועות היהדות כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

א - דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה

יש לצבור במסגרת הלימודים לתואר בוגר (‏באחת מהתכניות הנזכרות לעיל‎)‏ או במסגרת ההשלמות לתעודת הוראה, לפחות 30 נ"ז במדעי היהדות (לפי הפירוט להלן), ובהן לפחות קורס מתקדם אחד.

חובה:

קורס
רמה
נ''ז

לפחות אחד מהקורסים הבאים במקרא:


לפחות אחד מהקורסים הבאים בתרבות חז"ל:לפחות אחד מהקורסים הבאים במחשבת ישראל:


לפחות אחד מהקורסים המתקדמים הבאים:ב - דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה במקצועות היהדות

קורסים בחינוך - 18 נ"ז

קורסים במתודולוגיה

הכשרה מעשית

קבלה לתכנית

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה במקצועות היהדות יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף ב לעיל‎)‏, ולפני ההרשמה לקורס מתודולוגיה של הוראת מקצועות היהדות (‏55155‎)‏.[683]

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה במקצועות היהדות רק לאחר שצברו לפחות 84 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, עמדו בדרישות שבסעיף א לעיל ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.[683]

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה במקצועות היהדות אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: [email protected]

להרשמה מקוונת ראו כאן.

הערות

675

סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים שאינם עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות בסעיף א, יתבקשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לדרישות אלה.

676

הסטודנטים בתכנית פטורים מדרישות קורס תנאי בהיסטוריה של העת העתיקה או היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

677

לקורס מתודולוגיה של הוראת מקצועות היהדות (‏55155‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המקצועית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

679

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

678

בקורס זה יש מפגשי חובה.

2564

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

681

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

682

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יתקבלו רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מתודולוגיה של הוראת מקצועות היהדות (‏‎55155)‏

2604

הסדנאות אינן מקנות נקודות זכות אקדמיות, אבל שקולות ללימוד של 3 שעות סמסטריאליות כל-אחת.

683

את בקשת המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים