ידיעון תשפ"ד

חטיבה בהמקרא ועולמו

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

א - קורסי מבוא - לפחות 6 נ"ז מבין הקורסים הבאים:

ב - לפחות 6 נ"ז במקרא מבין הקורסים הבאים: [442]

ג - לפחות 6 נ"ז בהיסטוריה וארכיאולוגיה מבין הקורסים הבאים:

הערות

442

הקורס מבוא למקרא (10278) יכול להיכלל גם בחלק ב. מי שלמדו את הקורס פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית (10440), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם בסעיף ב.

443

הקורס נקרא בעבר מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא. הקורס יכול להיכלל גם בחלק ג.

444

הקורס יכול להיכלל גם בחלק ג.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים