ידיעון תשפ"ד

חטיבה במדעי היהדות

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

24- 30 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 18 נ"ז במדעי היהדות[21] ולפחות 6 נ"ז מתקדמות נוספות במדעי היהדות[22].

הערות

22

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2022ב ולמדו קורס אחד בספרות עברית או בהיסטוריה של עם ישראל לפני סמסטר 2022ב, הקורסים יחשבו להם במניין נקודות הזכות בחטיבה.

21

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי היהדות.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים