ידיעון תשפ"ד

תעודת הוראה בפסיכולוגיה

[733]

בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה, החל משנת הלימודים תשפ"ד (2024) תכניות הלימודים לתעודות הוראה יילמדו בהתאם למתווה חדש.

מי שהגישו מועמדות לתעודת הוראה ולמדו לפחות קורס אחד בתכנית ל"תעודת הוראה" עד סמסטר 2023ב (כולל) ישלימו את לימודיהם לפי התכנית המפורטת בארכיון התכניות תשפ"ג (2023), ובלבד שישלימו לימודיהם עד סמסטר 2026ג.

סטודנטים וסטודנטיות אחרים ילמדו לפי דרישות התכנית המפורטות להלן.

לא יתאפשר מעבר בין מתווים.


התכנית מקנה תעודת הוראה בפסיכולוגיה לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה (חד-חוגי או דו-חוגי). תכנית הלימודים כוללת קורסים בחינוך, בפסיכולוגיה, בדידקטיקה ובהכשרה מעשית.

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בפסיכולוגיה [734]

קורסים בחינוך - 18 נ"ז

קורסים במתודולוגיה

הכשרה מעשית

קבלה לתכנית [733]

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בפסיכולוגיה יגישו  בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (ראו סעיף ב לעיל), ולפני ההרשמה לקורס דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (55157).[742]

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה רק לאחר שצברו 60 נ"ז בקורסים לתואר הראשון (ובכללן נ"ז בגין עבודה סמינריונית) בממוצע של 75 לפחות, ובכללם קורסי החובה וקורס מתקדם אחד בפסיכולוגיה, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.[743]

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד.

 

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בפסיכולוגיה אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (במידת הצורך) ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

 

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות ל: [email protected]

להרשמה מקוונת ראו כאן

הערות

733

בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שקיבלו בעבר תואר בוגר במדעי החברה עם התמקדות בפסיכולוגיה ייחשבו לבוגרי פסיכולוגיה לכל דבר ועניין הקשור לתעודת ההוראה בפסיכולוגיה. בעלי תואר בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה של האוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה אם הם עומדים בתנאים המפורטים בתיאור התכנית בידיעון האקדמי ובאתר האוניברסיטה הפתוחה. 

734

מסמסטר ב2012 ואילך אין חובה ללמוד את הקורס יישומי מחשב למדעי החברה (10159), שאינו מוצע עוד.

736

לקורס דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (55157) יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

738

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

737

בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים.

739

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

740

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

741

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (55157).

2604

הסדנאות אינן מקנות נקודות זכות אקדמיות, אבל שקולות ללימוד של 3 שעות סמסטריאליות כל-אחת.

742

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

743

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים