ידיעון תשפ"ד

חטיבה בפסיכולוגיה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

36-26 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חטיבה זו כוללת קורסי תשתית שנדרשים ללימודי החטיבה בפסיכולוגיה, שאותם יש להשלים אם לא נלמדו במסגרת התואר החד-חוגי שבו משלבים את החטיבה. לפיכך, מי שחייב/ת להשלים קורסי תשתית יצטרך/תצטרך לצבור בלימודי החטיבה נ"ז בהיקף גדול יותר מהדרישה של לימודי החטיבה בתואר.

קורסי תשתית - 10 נ"ז [788]

קורסי החטיבה - לפחות 26 נ"ז

הערות

788

סטודנטים בתכנית לתואר בסוציולוגיה עם חטיבה בפסיכולוגיה או לתואר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חטיבה בפסיכולוגיה, פטורים מלימוד קורסי התשתית הנדרשים לחטיבה בפסיכולוגיה. ראו גם הערה במקטע של הקורסים המתקדמים.

789

בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה שבו קורס זה הינו חובה, הקורס ייחשב במניין נ"ז לתואר החד-חוגי ולא במניין נ"ז בחטיבה בפסיכולוגיה.

790

ברשימה זו נכללים הקורסים שהם תנאי הקבלה לקורסים המתקדמים שבהמשך.

3065

קורס שנתי

791

למרבית הקורסים הללו אחד מתנאי הקבלה הוא הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (10686) או צמד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות (10286) ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (10851). סטודנטים שלומדים את החטיבה יהיו פטורים מתנאי קבלה זה באישור מיוחד של מרכז ההוראה. כמו כן, סטודנטים בתכנית לתואר בסוציולוגיה עם חטיבה בפסיכולוגיה או לתואר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חטיבה בפסיכולוגיה, שלמדו את הקורסים יסודות המחקר הכמותי א (10769) ויסודות המחקר הכמותי ב (10775) במסגרת לימודי התשתית של התואר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה, יפנו למרכז ההוראה של הקורס המתקדם שאותו הם מעוניינים ללמוד מבין הקורסים שברשימה להלן, כדי שיפטור אותם מתנאי הקבלה של קורסי התשתית של החטיבה, על סמך הקורסים 10769 ו-10775. סטודנטים שלמדו בעבר את הקורסים פסיכולוגיה של השואה (10920), עמדות ושכנוע (10361), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם קורסי החטיבה.

792

או הקורס קשב חזותי (10525), שאינו מוצע עוד. 

793

קורס בחירה רק למי שלא למד את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (10522) במסגרת לימודי הבחירה בתארים בניהול או בכלכלה עם לימודי חטיבה.

794

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (10935), שאינו מוצע עוד. 

795

מי שלומדים לתואר בניהול עם חטיבה בפסיכולוגיה יכולים ללמוד את הקורס דינמיקה של משא ומתן (10526) ‏ במסגרת התכנית בניהול, או את הקורס פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏ במסגרת החטיבה, אך אין ללמוד את שניהם.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים