ידיעון תשפ"ד

חטיבה במדעי הלמידה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

הערות

809

במקום צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) אפשר ללמוד את צמד הקורסים יסודות המחקר הכמותי א (10769) ויסודות המחקר הכמותי ב (10775), או את צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203) והסקה סטטיסטית (30204)

810

הלומדים לתואר במתמטיקה עם חטיבה במדעי הלמידה ילמדו במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) את אחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203), הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב (20425) או תורת ההסתברות (20416) במסגרת לימודי המתמטיקה. 

811

בתואר בוגר בפסיכולוגיה עם חטיבה במדעי הלמידה, הקורס ייחשב במניין נ"ז בתכנית החד-חוגית. במקומו יש ללמוד קורס מלימודי הבחירה. 

2344

סטודנטים שלמדו את הקורס התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות‏ (10787), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

812

בתואר בוגר בפסיכולוגיה עם חטיבה במדעי הלמידה, הקורס ייחשב במניין נ"ז בתכנית החד-חוגית. לכן אין ללמוד אותו במסגרת קורסי הבחירה של החטיבה. 

814

הקורס סוגיות בחינוך מיוחד (10139) הוא תנאי הקבלה לקורס ליקויי למידה. סטודנטים שלומדים את החטיבה יהיו פטורים מתנאי קבלה זה באישור מיוחד של מרכז/ת ההוראה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים